Rättsfall: Återkallelse av serveringstillstånd

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 februari 2014, mål nr 2799-13. Lagrum: 9 kap. 16–17 §§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Styrelseordföranden och tillika vd:n i ett bolag har av en tingsrätt fällts för brott mot ordningslagen samt för olovlig försäljning av alkohol enligt alkohollagen. Brottet skedde i samband med anordnandet av och servering vid en offentlig tillställning i strid med bolagets serveringstillstånd.

Förvaltningsrätten har därför funnit att bolagets serveringstillstånd ska återkallas. Som stöd för beslutet hänvisar förvaltningsrätten bland annat till tingsrättens dom, samt att bolaget har använt ett icke tillståndsgivet kök och låtit bli att följa skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden avseende bolagets tillgång till kök. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterade att bolaget hade brutit mot bestämmelser i alkohollagen. Det fanns således grund för att ingripa mot bolagets serveringstillstånd. Frågan är då om tillståndet ska återkallas eller om en varning är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

I förarbetena till alkohollagen (prop. 2009/2010:125 s. 100) står det att erinran och varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelser av lagen. Överträdelser som bedöms tillräckligt allvarliga för att en varning kan komma i fråga som påföljd är till exempel brister i ekonomiskt hänseende eller personlig lämplighet.

I vissa situationer bör återkallelse kunna ske även utan föregående varning. Exempel på sådana fall är att tillståndshavaren har gjort sig skyldig till brott som gör denne olämplig eller att det förekommit brottslig verksamhet i eller i anknytning till serveringsstället med innehavarens vetskap och utan att denne ingripit.

Allvaret i de överträdelser som lagts bolaget till last bör inte förringas. Kammarrätten fann dock vid en sammantagen bedömning att det framstod som en väl ingripande åtgärd att återkalla bolagets serveringstillstånd, och bolaget tilldelades en varning.