Inte motiverat att återkalla serveringstillståndet – meddelas varning i stället

Lyssna

Kammarrätten i Göteborgs dom, den 6 november 2017, mål nr 3171–3173-17
Lagrum: 8 kap. 12 § och 9 kap. 17 §§ alkohollag (2010:1622)

Bakgrund

Ett bolag beviljades 1998, 2015 respektive 2016 serveringstillstånd för caféverksamhet. Kommunen har därefter beslutat att återkalla bolagets serveringstillstånd för alla verksamheter på grund av att bolaget inte ansågs ha uppfyllt alkohollagens krav på att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Bolaget uppgav bland annat att en pajbagare lagat pajer och lasagne på plats i bolagets lokaler. Det framstod dock som klart osannolikt att en pajbagare skulle ha lagat maten på plats på det sätt som bolaget påstod.

Kammarrätten menade att det visserligen var allvarligt att bolaget inte hade erbjudit lagad eller på annat sätt tillredd mat i tillräcklig omfattning. Förutom den bristen hade kommunen emellertid inte påstått att det skulle ha funnits anmärkningar mot bolagets alkoholservering, ordningen vid serveringsställena eller bolagets ekonomi.

Återkallelse utan föregående varning bör bara komma i fråga avseende de allvarligaste fallen. Enligt kammarrättens sammantagna bedömning kunde bolagets agerande inte anses vara så allvarligt att serveringstillstånden ska återkallas utan att bolaget först har fått en varning.

Slutsatser som kan dras från rättsfallet

Av Kammarrättens dom går det tydligt att utläsa att den så kallade påföljdstrappan ska följas. Det innebär att en erinran eller varning i normalfallet ska föregå en återkallelse av tillståndet. Undantagsvis, i de allra allvarligaste fallen, kan tillståndet återkallas utan föregående varning.

Utöver frågan om tillämpningen av påföljdstrappan går det också att utläsa att en restaurang inte endast kan tillhandahålla mat av enklare beskaffenhet och därmed inte erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat i den utsträckning som lagen avser. Detta är i sig allvarligt, men var i detta fall inte tillräckligt allvarligt för att tillståndet skulle återkallas.