Rättsfall: Erinran enligt alkohollagen

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg dom den 11 mars 2014 i mål nr 1185-13. Lagrum: 8 kap. 15 och 17 §§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Det aktuella bolaget hade serveringstillstånd. Vid en inspektion noterade kommunen att det fanns tryckta menyer som förvarades vid de så kallade serveringsstationerna. Bolaget hade haft serveringstillstånd. Vid inspektionstillfället läste dock personalen upp menyn verbalt för gästerna och lämnade inte fram den tryckta menyn.

Kommunen beslutade att meddela bolaget en erinran med anledning av att det saknades skriftliga menyer på serveringsstället och det inte fanns bordlöpare eller griffeltavlor med information om maträtter på restaurangen. Bolaget överklagade kommunens beslut.

Kammarrätten bedömde att utredningen visade att bolaget hade erbjudit gästerna på restaurangen mat på ett sätt som korrelerar med kravet i 8 kap. 15 § alkohollagen.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Det är inte ett krav enligt alkohollagen att det ska finnas skrivna menyer eller annan skriftlig information om vilka maträtter som erbjuds på ett serveringsställe. Kravet är att gästerna kan beställa olika maträtter och att gästerna får relevant och tillräcklig information om matutbudet. Att menyn har lästs upp muntligt vid inspektionstillfället var inte tillräckligt skäl att meddela bolaget en erinran. Det väsentliga är således att alkohollagens krav uppfylls och inte hur.