Rättsfall: Serveringstillstånd enligt alkohollagen

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholms dom den 25 oktober 2011 i mål nr 5406-11. Lagrum: 8 kap. 15§ alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolags ansökan om serveringstillstånd avslogs av kommunen. Som skäl för beslutet uppgav kommunen att huvuddelen av menyn inte skulle komma att förädlas på plats i köket. Maträtter utöver enklare anrättningar skulle förberedas i ett annat kök för att på plats endast värmas upp.

Bolaget byggde om källarlokalen och installerade ett modernt kök. Menyn var varierad med lättare rätter, varmrätter och efterrätter. Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt fann att det vid en sammanvägd bedömning av utbud, kvalitet och allmän standard att de krav som följer av 8 kap. 15 § första stycket alkohollagen var uppfyllda.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Slutsatsen som går att göra i det här fallet är att bolaget skulle komma att erbjuda ett varierat utbud av maträtter, och att en betydande del av menyns råvaror skulle komma att förädlas i källarlokalen. Det faktum att ny matlagningsteknik skulle komma att användas vid tillagning av vissa rätter var inte något hinder för att bevilja serveringstillstånd. Vid en sammanvägd bedömning av utbud, kvalitet och allmän standard bedömde kammarrätten att de krav som följer av 8 kap. 15 § första stycket alkohollagen var uppfyllda.