Rättsfall: Fråga om restaurang överträtt alkohollagens bestämmelser om servering av alkohol på så sätt att det finns grund för att meddela en varning

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015 i mål nr 1729-14. Lagrum: 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Ett bolag fick en varning efter ett tillsynsbesök. Till grund för beslutet att meddela bolaget en varning uppgav kommunen att bolaget inte uppfyllde de krav som gäller enligt alkohollagen vid innehav av serveringstillstånd. Till stöd för att bolaget inte uppfyllde kraven uppgav kommunen att det förekommit bristande matutbud, bolaget erbjöd enbart taco-köttfärs uppvärmd i mikrovågsugn, att det saknats vakter vid dansarrangemang samt att uppsikten över serveringsytan varit bristfällig. Bolaget överklagade kommunens beslut.

Kammarrätten ansåg, med hänsyn till att de maträtter som erbjudits var både för få och för enkla, att bolaget inte kunde anses ha uppfyllt det grundläggande kravet för serveringstillstånd att tillhandahålla ett varierat utbud av maträtter.

En sammantagen bedömning tillsammans med övriga uppmärksammade brister gjorde att det fanns grund att besluta om påföljd enligt 9 kap 17 § alkohollagen. Kammarrätten bedömde dock att missförhållandena som förekommit var av sådan lindrigare karaktär som medför att påföljden bör stanna vid en erinran.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Erinran eller varning ska vara förstahandsalternativet vid överträdelser av bestämmelserna i alkohollagen. En varning är en ingripande åtgärd och ett allvarligt utpekande av en restaurangägare. Erinran är mildare, och ska användas vid lindriga förseelser.

Därmed är inte avsikten att varje förseelse ska medföra påföljd; det kan röra sig om missförstånd eller vara ursäktligt av andra skäl. Om det uppenbarligen rör sig om ett enstaka tillfälle bör kommunen också kunna avstå från att ge en påföljd.