Rättsfall: Brister i fråga om matservering m.m. – återkallelse av serveringstillstånd

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Göteborgs dom den 1 april 2014 i mål nr 4332-13. Lagrum: 8 kap.15 § och 9 kap. 18 § alkohollagen.

Bakgrund

Bolaget hade haft serveringstillstånd. Vid kommunens tillsynsbesök påträffades samma bristande matutbud och köksutrustning som påtalats vid två tidigare tillsynsbesök. Köksutrustningen var till stor del undanstuvad eller oanvänd. Den meny som skickats in till nämnden kunde inte hittas, och inte heller råvarorna för att tillreda rätterna på menyn. Vidare hade det förvarats alkoholdrycker i lokalen som inte omfattades av tillståndet, och som därmed inte fick förvaras i lokalen. Vid andra tillsynsbesök lade räddningstjänsten märke till att utrymningsvägen i köket var blockerad. Skatteverket märkte även att växelkassan inte var registrerad.

Kommunen återkallade bolagets serveringstillstånd. Efter förvaltningsrättens dom om att kommunen haft fog för sitt beslut att återkalla serveringstillståndet har bolaget dock serverat alkohol utan att ha serveringstillstånd.

Kammarrätten fann att både bristerna i fråga om mathantering och att inga åtgärder vidtagits i fråga om dessa i sig utgjorde en sådan allvarlig brist som föranleder ett ingripande enligt alkohollagen. Därutöver tog kammarrätten hänsyn till att bolaget uppvisat brister i fråga om brandsäkerhet och kassahantering och att alkoholdryck förvarats och serverats utan tillstånd.
Vid en samlad bedömning fann kammarrätten att något annat ingripande än att återkalla serveringstillståndet inte kunde komma i fråga.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Matservering är ett grundläggande krav för serveringstillstånd, och om den inte uppfyller alkohollagens krav är det i sig en sådan allvarlig brist som ger anledning till ett ingripande enligt alkohollagen. Om bristen påtalats men inte åtgärdats kan bristen vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i det enskilda ärendet ge anledning till att serveringstillståndet återkallas.