Rättsfall: Cafékaraktär en del av sammantagen bedömning

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 maj 2014 i mål nr 141-14. Lagrum: 8 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Bolaget hade ansökt om serveringstillstånd. Verksamhetens lokal var registrerad som livsmedelsanläggning. Serveringsstället var beläget i ett köpcenter, på en upphöjd plats i förhållande till gångstråket med omgivande glasväggar, och hade cirka 120 sittplatser. På serveringen fanns brickställ, maten presenterades bakom montrar och beställningar togs upp vid kassadisken.

Kommunen avslog ansökan med anledning av att de inte bedömde att verksamheten utgjorde en restauranglik miljö med tillräcklig standard och service. Kammarrätten bedömde däremot att omständigheterna inte var tillräckliga för att bedöma att serveringsstället var av sådan enklare karaktär att serveringstillstånd inte skulle beviljas. Detta oavsett att verksamheten hade vissa inslag av cafékaraktär.

Kammarrätten framhöll bland annat:

  • Bolaget erbjöd ett varierat matutbud, och utifrån den mat som serverades gick det inte att bedöma att bolagets verksamhet i huvudsak inriktade sig på barnfamiljer eller ungdomar.
  • Lokalen var registrerad som livsmedelsanläggning och det fanns tillräckligt antal sittplatser.
  • Serveringsytan var överblickbar och den allmänna utrustningen höll god standard.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Enbart det faktum att en verksamhet har vissa inslag av cafékaraktär utgör inte ensamt ett hinder mot serveringstillstånd. En sammantagen bedömning måste göras i det enskilda fallet.