Rökförbud vid entréer till lokaler och andra utrymmen som är öppna för allmänheten

Lyssna

Genom lagen införs ett förbud mot rökning vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet har i första hand tillkommit för att öka tillgängligheten för personer som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter (prop. 2017/18:156 s. 94).

6 kap 2 § p 10 LTLP,

Rökning är förbjuden..//.. 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som allmänheten har tillträde till.

Det finns ingen möjlighet till undantag från rökförbudet vid dessa entréer (prop. 2017/18:156 s. 92).

Begreppet "utrymme" som används i bestämmelsen är vidsträckt och används som en samlingsbeteckning för lokaler och andra inomhusutrymmen (prop. 2017/18:156 s. 94, prop. 1992/93:185 s. 50).

Lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till

Rökförbudet gäller vid entréer till bl.a. sjukhus, buss- och järnvägsstationer, vänthallar, restauranger, affärer, dansställen och myndighetslokaler – allt under förutsättning att allmänheten har tillträde till lokalerna eller utrymmena. Lokaler och utrymmen dit allmänheten har tillträde kan ha flera entréer. Om en sådan entré endast är tillgänglig för exempelvis anställda (personalentré), gäller inte rökförbudet vid den entrén.

Lokaler och utrymmen som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer

Entréer till lokaler och utrymmen som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer, exempelvis medlemmarna i en förening eller särskilt inbjudna, kan inte anses tillgängliga för allmänheten. De omfattas därför inte av rökförbudet. Samma sak gäller entréer som endast är tillgängliga för de anställda på en arbetsplats, exempelvis personalingångar och varuintag (prop. 2017/18:156 s. 203). Boende i flerbostadshus får enligt Folkhälsomyndighetens bedömning också anses utgöra en begränsad krets av personer. Därtill kommer att bostäder för boende som inte är tillfälligt inte omfattas av rökförbudet i 6 kap. 2 § (6 kap. 4 § LTLP). Entréer till sådana hus omfattas därför inte av rökförbudet. Skulle entrén till flerbostadshuset delas med en verksamhet dit allmänheten har tillträde, exempelvis en mataffär, bör dock rökförbud gälla vid entrén.

Entréer till vissa rökfria platser utomhus omfattas inte av rökförbudet

I avsnittet ovan har beskrivits att vissa entréer inte omfattas av rökförbudet i lagen därför att lokalerna eller utrymmena de leder in till inte är tillgängliga för allmänheten.

Av lagens systematik följer också att entréerna till vissa av de nya rökfria platserna utomhus inte omfattas av rökförbudet. Här avses entréer till uteserveringar, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och till lekplatser, läs mer nedan.

Genom den nya lagen är rökning förbjuden:

  1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
  2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
  3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
  4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
  5. i restauranger och på andra serveringsställen,
  6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
  7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
  8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
  9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
  10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som allmänheten har tillträde till.

Entréer till uteserveringar

Entréer till områden utomhus omfattas inte av rökförbudet vid entréer (prop. 2017/18:156 s. 205). Mot denna bakgrund bedömer Folkhälsomyndigheten att rökförbudet vid entréer enligt p. 10 endast gäller entréer till lokaler och andra inomhusutrymmen. Rökförbudet vid entréer bör därför i normalfallet inte träffa entrén till en uteservering. I de fall samma entré används både till en inomhusservering och en uteservering bör dock rökförbud råda vid entrén.

Entréer till lekplatser och inhägnade idrottsanläggningar utomhus

Av systematiken i bestämmelsen – se p. 10 som bara hänvisar till p. 1–7 – följer vidare att entréer till inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning (p.8) samt eventuella entréer till lekplatser som allmänheten har tillträde till (p.9) inte omfattas av rökförbudet vid entréer.

Bestämning av det rökfria området vid entréer

Gränserna för det rökfria området vid entréer kan vara svårbestämt. Utgångspunkten vid en sådan bedömning är framför allt att skydda barn och personer som inte vill eller bör utsättas för rök. Det ska vara möjligt för t.ex. en person med allergi att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att utsättas för rök eller utsläpp. I normalfallet bör rökförbudet därför gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén. Det rökfria området måste också vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna eller utrymmena innanför entrén. (prop. 2017/18:156 s. 203).

Köer vid entréer till lokaler och utrymmen

Ett syfte med regeln om rökförbud vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till är att personer som besväras av rökning ska kunna ta sig in i lokalerna utan att utsättas för rök. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det mot den bakgrunden rimligt att rökförbudet vid entréer även gäller i köer som kan uppstå utanför entréerna. Det innebär att man vid bestämmandet av det rökfria området utanför en entré måste ta eventuell köbildning med i beräkningen. Det innebär också att storleken på det rökfria området utanför en entré kan växla beroende på hur många som köar för att komma in i lokalen eller utrymmet.

Rökförbudet vid entréer gäller bara entréer till lokaler och utrymmen inomhus. I de fall det uppstår en kö utanför entrén till exempelvis en idrottsplats utomhus gäller alltså enligt LTLP inget rökförbud vid entrén eller i kön.