6 kap 2 § p 4 LTLP,

Rökning är förbjuden..//.. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus.

Rökförbudet inom kollektivtrafiken gäller flera områden:

  • utomhusområden i anslutning till av- och påstigning - t.ex. busshållplatser, perronger och taxizoner
  • utomhusområden som på annat sätt är avsedda för resenärer - t.ex. biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden (prop. 2017/18:156 s. 202).

Det finns ingen möjlighet till undantag från rökförbudet på ovan nämnda utomhusområden (prop. 2017/18:156 s. 92).

I de fall dessa områden inte är klart avgränsade får man vid bedömningen av rökförbudens räckvidd utgå från syftena med bestämmelserna, det vill säga att öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som inte vill eller bör utsättas för tobaksrök på grund av allergi eller liknande och att avnormalisera rökningen (jfr. prop. 2017/18:156 s. 95 f.).

Områden som resenärer inte behöver vistas i för att kunna använda kollektivtrafiken faller utanför regleringen (prop. 2017/18:156 s. 202).