Rökförbud på lekplatser som allmänheten har tillträde till

Lyssna

I lagen har införts ett rökförbud på lekplatser. Rökförbudet gäller bara om allmänheten har tillträde till lekplatsen (prop. 2017/18:156 s. 202).

6 kap 2 § p 9 LTLP,

Rökning är förbjuden..//..9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

I lagen har införts ett rökförbud på lekplatser. Med lekplats förstås ett för lek avsett och iordninggjort område med lekredskap, t.ex. gungor och rutschkanor (prop. 2017/18:156 s.97). Rökförbudet gäller oavsett om det är en kommun eller en privat aktör som äger eller på annan grund bestämmer över lekplatsen. Rökförbudet gäller bara om allmänheten har tillträde till lekplatsen (prop. 2017/18:156 s. 202).

Det finns ingen möjlighet till undantag från rökförbudet på dessa lekplatser (prop. 2017/18:156 s. 92).

Lekplatser avsedda för en begränsad krets personer

En lekplats som bara är tillgänglig för en sluten krets av personer - t.ex. medlemmarna i en bostadsrättsförening - omfattas inte av rökförbudet. För att en sådan lekplats inte ska räknas som tillgänglig för alla krävs att det tydligt framgår att allmänheten inte har tillträde. Exempelvis genom att lekplatsen är inhägnad och låst, eller att det finns tydlig skyltning om lekplatsen endast får nyttjas av de boende (prop. 2017/18:156 s. 203).

Lekplatser utan tydliga gränser

Om en lekplats som omfattas av rökförbudet inte är tydligt avgränsad måste bedömningen av rökförbudets räckvidd göras i varje enskilt fall utifrån syftet med reglerna. Hänsyn måste tas både till att barnen ska kunna leka utan att riskera att exponeras för rök/utsläpp eller på annat sätt uppfatta att någon röker (prop. 2017/18:156 s. 203).

Entréer till inhägnade lekplatser omfattas inte av den speciella regeln om rökförbud vid entréer.