Tabell 1. Antal levererade doser eller förväntat antal doser per vaccinleverantör. Uppdaterad 2021-06-18.
FöretagInlevererat tom vecka 23Inlevererat senaste veckan (24)Prognos vecka 25Prognos vecka 26
AstraZeneca 1 613 700 - - -
Moderna 744 000 67 200 72 000 76 800
Pfizer/BioNTech 5 408 715 526 500 663 390 664 560
Totalsumma 7 766 415 593 700 735 390 741 360
  • Notera att från vecka 5 beräknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.

Fördelning av vaccin mot covid-19 mellan regionerna

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Fördelningsnyckel enligt vilken vaccindoser fördelas till regionerna:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Från vecka 20 och framåt: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Visar fördelning av vaccin mot covid-19 enligt befolkningsstatistiken
Andel per region70+ år65+ år18+ år18-64 år
Blekinge 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,5 %
Dalarna 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Gotland 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %
Gävleborg 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Halland 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,1 %
Jämtland/ Härjedalen 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,2 %
Jönköping 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,4 %
Kalmar 3,0 % 3,0 % 2,4 % 2,2 %
Kronoberg 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 %
Norrbotten 2,9 % 2,9 % 2,5 % 2,4 %
Skåne 13,1 % 13,1 % 13,3 % 13,3 %
Stockholm 18,2 % 18,4 % 22,8 % 24,3 %
Södermanland 3,3 % 3,2 % 2,9 % 2,7 %
Uppsala 3,4 % 3,5 % 3,7 % 3,8 %
Värmland 3,3 % 3,3 % 2,8 % 2,6 %
Västerbotten 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %
Västernorrland 2,9 % 2,9 % 2,4 % 2,2 %
Västmanland 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,6 %
Västra Götaland 16,2 % 16,3 % 16,7 % 16,9 %
Örebro 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,9 %
Östergötland 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 %

Källa: Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån (SCB) 2019.

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1-2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det når regionerna och kan användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret en viss vecka inte kan jämföras med antal vaccindoser som har fördelats samma vecka enligt denna sida.

Justeringar görs för att varje region ska få sin andel över tid

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men fördelningen till regionerna kan inte bli helt exakt vid varje leverans eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 1 170 doser (tidigare 975 doser till och med januari 2021).

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Beroende på hur rekommendationen ser ut för användning av respektive vaccin kan annan fördelning ske när vissa regioner inte längre har behov av ett visst vaccin. Vaccindoser som finns tillgängliga för omfördelning mellan regioner samlas i en separat pott.

Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.

Tabell 3. Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-06-18.
RegionFördelat tom vecka 23Fördelat senaste veckan (24)Prognos vecka 25Prognos vecka 26
Blekinge 132 270 9 190 10 460 10 460
Dalarna 239 450 15 840 18 180 19 550
Gotland 50 625 2 740 5 080 5 080
Gävleborg 236 880 15 840 18 280 19 550
Halland 257 560 18 380 22 090 23 460
Jämtland/ Härjedalen 105 335 6 650 9 090 10 360
Jönköping 274 990 19 750 27 070 24 830
Kalmar 208 340 13 200 15 640 16 910
Kronoberg 155 925 11 830 13 100 13 200
Norrbotten 208 010 14 470 16 810 18 180
Skåne 1 027 095 79 200 98 520 99 120
Stockholm 1 617 930 143 830 178 960 180 060
Södermanland 226 235 15 840 20 720 20 920
Uppsala 264 130 22 390 28 440 28 640
Värmland 233 350 15 840 19 450 18 380
Västerbotten 212 240 15 840 19 450 18 380
Västernorrland 203 970 13 200 15 640 15 740
Västmanland 217 360 15 740 18 280 19 550
Västra Götaland 1 281 545 100 320 124 520 125 320
Örebro 229 005 17 210 21 990 20 920
Östergötland 335 470 26 400 33 620 32 750
Fohm lager 48 700 - - -
Totalt i Sverige 7 766 415 593 700 735 390 741 360
  • Notera att från vecka 5 räknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.
  • Siffrorna innefattar fördelade volymer per region som både kan direktlevereras till regionerna och levereras till nationella leveransstället.
  • "Fohm lager" är en pott för omfördelning av vaccindoser från regioner som har uppnått sitt behov av ett visst vaccin till regioner som fortfarande är i behov.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format nedan.

Leveranser av covidvaccin till och med vecka 26 (Excel, 19 kB)

Läs mer