Tabell 1. Antal levererade doser eller förväntat antal doser per vaccinleverantör. Uppdaterad 2021-09-17.
FöretagInlevererat tom vecka 36Inlevererat senaste veckan (37)Prognos vecka 38Prognos vecka 39
AstraZeneca 1 519 700 - - -
Moderna 2 185 200 172 800 333 600 273 600
Pfizer/BioNTech 11 082 045 259 740 264 420 650 520
Totalsumma 14 786 945 432 540 598 020 924 120

Fördelning av vaccin mot covid-19 mellan regionerna

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Fördelningsnyckel enligt vilken vaccindoser fördelas till regionerna:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Från vecka 20 och framåt: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Visar fördelning av vaccin mot covid-19 enligt befolkningsstatistiken.
Andel per region70+ år65+ år18+ år18-64 år
Blekinge 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,5 %
Dalarna 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Gotland 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %
Gävleborg 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Halland 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,1 %
Jämtland/ Härjedalen 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,2 %
Jönköping 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,4 %
Kalmar 3,0 % 3,0 % 2,4 % 2,2 %
Kronoberg 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 %
Norrbotten 2,9 % 2,9 % 2,5 % 2,4 %
Skåne 13,1 % 13,1 % 13,3 % 13,3 %
Stockholm 18,2 % 18,4 % 22,8 % 24,3 %
Södermanland 3,3 % 3,2 % 2,9 % 2,7 %
Uppsala 3,4 % 3,5 % 3,7 % 3,8 %
Värmland 3,3 % 3,3 % 2,8 % 2,6 %
Västerbotten 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %
Västernorrland 2,9 % 2,9 % 2,4 % 2,2 %
Västmanland 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,6 %
Västra Götaland 16,2 % 16,3 % 16,7 % 16,9 %
Örebro 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,9 %
Östergötland 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 %

Källa: Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån (SCB) 2019.

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1-2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det når regionerna och kan användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret en viss vecka inte kan jämföras med antal vaccindoser som har fördelats samma vecka enligt denna sida.

Justeringar görs i fördelningen av doser till regionerna

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men fördelningen till regionerna kan inte bli helt exakt vid varje leverans eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 1 170 doser (tidigare 975 doser till och med januari 2021).

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Beroende på hur rekommendationen ser ut för användning av respektive vaccin kan annan fördelning ske när vissa regioner inte längre har behov av ett visst vaccin. Fr.o.m. vecka 18 (AstraZeneca) och vecka 30 (övriga vaccin) görs avsteg från fördelningsnyckeln för att fördela efter faktiska behov. Vaccindoser som finns tillgängliga för omfördelning mellan regioner samlas i en separat pott.

Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.

  • Siffrorna innefattar fördelade volymer per region som både kan direktlevereras till regionerna och levereras till nationella leveransstället.
  • "Fohm lager" är en pott för omfördelning av vaccindoser mellan regioner.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format: Leveranser av covidvaccin till och med vecka 39 (Excel, 22 kB)

Läs mer

Tabell 3. Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-09-17.
RegionFördelat tom vecka 36Fördelat senaste veckan (37)Prognos vecka 38Prognos vecka 39
Blekinge 235 100 4 510 3 510 4 510
Dalarna 422 790 3 900 - -
Gotland 93 015 1 370 - 200
Gävleborg 399 230 4 680 - -
Halland 491 960 11 700 - -
Jämtland/ Härjedalen 194 865 - 1 170 1 000
Jönköping 541 930 10 530 - -
Kalmar 372 430 4 840 1 170 6 210
Kronoberg 289 395 5 010 2 340 3 840
Norrbotten 385 770 4 640 5 850 4 740
Skåne 1 917 785 58 500 58 500 98 280
Stockholm 3 347 900 134 130 104 130 182 100
Södermanland 423 115 - - -
Uppsala 534 040 9 360 9 360 8 190
Värmland 405 820 1 170 - 1 170
Västerbotten 416 310 12 480 8 190 11 410
Västernorrland 359 590 1 170 1 170 -
Västmanland 395 810 12 360 9 360 12 360
Västra Götaland 2 472 195 27 400 23 400 68 500
Örebro 408 005 - - -
Östergötland 635 240 5 850 5 850 8 190
Fohm lager 44 250 118 940 364 020 513 420
Totalt i Sverige 14 786 945 432 540 598 020 924 120