Vad ska stå i journalen?

I patientdatalagen framgår vilka uppgifter en patientjournal minst ska innehålla, om de finns tillgängliga. Mer information hittar du i Socialstyrelsens handbok om informationshantering och journalföring.

Vid en vaccination ska bland annat följande uppgifter framgå av journalen:

 • patientens identitet
 • uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar (utifrån t.ex. en hälsodeklaration)
 • uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen
 • att inga kontraindikationer till vaccination finns
 • uppgifter om lämnade samtycken (i de fall patienten är underårig så gäller detta vårdnadshavares samtycke)
 • ställningstagande till att patienten ska få vaccin (förskrivningsorsak)
 • vilket vaccin som ordinerats inklusive dos och administrationssätt
 • batch-/lotnummer
 • vem som ordinerat vaccinet
 • datum för vaccination
 • vem som iordningställt patientdosen och administrerat vaccinet
 • vem som har gjort en viss anteckning i journalen och tidpunkten för detta.