Frågor och svar om vaccinationsprogram

Lyssna

Frågor och svar om vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, men kan självfallet även användas av andra intresserade.

Allmänt om vaccinationsprogram

Lyssna

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram ska erbjudas av regionerna eller andra utpekade aktörer till definierade målgrupper, vara kostnadsfria för individen och registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram har bedömts uppfylla smittskyddslagens tre kriterier om att effektivt kunna förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiva, samt hållbara från etiska och humanitära utgångspunkter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Rekommendationer är inte bindande, utan regioner och vårdgivare beslutar själva om rekommendationerna ska följas, hur de ska implementeras och om eventuella avgifter för patienterna.

Regioner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska dessutom vara kostnadsfria för individen och registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Läs mer om nationella vaccinationsprogram och rekommendationer: Nationella vaccinationsprogram

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Allmänna vaccinationsprogram riktar sig till stora grupper i befolkningen, t.ex. alla barn, medan särskilda vaccinationsprogram riktar sig till definierade riskgrupper.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Först beslutar regeringen om vilka vaccinationsprogram som ska finnas, och om vilka sjukdomar de ska omfatta. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram underlag till regeringens beslut.

Därefter tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter som bland annat reglerar till vilka personer som vaccinationerna ska erbjudas, hur många doser som ska ges och med vilka intervall. Föreskrifterna skickas ut på remiss för att hämta in synpunkter på regleringen, så att den blir så bra som möjlig.

Regionerna ansvarar för att upphandla de vaccin som behövs, och för att bestämma hur vaccinationerna ska erbjudas.

Läs mer om det gemensamma ansvaret för nationella vaccinationsprogram: Nationella vaccinationsprogram

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En riskgrupp är en grupp av individer som har en ökad risk att smittas av en viss sjukdom, eller som har ökad risk att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom om de skulle smittas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En medicinsk riskgrupp är en grupp av individer som har en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd som gör att de har en ökad risk att smittas eller blir allvarligt sjuka av en viss infektion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla vaccinationer som ges i enlighet med nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret, oavsett vem som utfört vaccinationen. Enligt 8 § lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram är det den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen som ska lämna uppgifter till registret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Samtliga vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram (allmänna och särskilda) är kostnadsfria för den enskilde.

För övriga vaccinationer får den vaccinerade vanligtvis stå för vaccinkostnaderna. Regioner kan välja att subventionera vaccinationer helt eller delvis.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan besluta om att ett vaccin ska omfattas av läkemedelsförmånen. Tillverkaren måste själv ansöka om att vaccinet ska prövas.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv.se)

Arbetsgivare ska stå för kostnader för vaccinationer kopplade till arbetsmiljörisker.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sjuksköterskors rätt att ordinera läkemedel för vaccination regleras genom Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43) (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsen svarar på frågor om ordinationsrätt. Nedan anges endast ett fåtal generella frågor och svar om ordination av vacciner till barn.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan