Allmänt

 • Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för registret.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:51

  Direktlänk till frågan
 • Det nationella vaccinationsregistret (NVR) infördes den 1 januari 2013. Alla vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, och som är utförda på barn i Sverige efter den 1 januari 2013, ska rapporteras till NVR. Från den 1 december 2022 ska även vaccinationer som ges inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper rapporteras in. Detta gäller endast en sjukdom: pneumokocker. Även vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR.

  Den information som ska rapporteras är:

  • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
  • datum för vaccination
  • vilket vaccin som använts
  • satsnummer
  • vårdgivare som ansvarat för vaccinationen
  • dosnummer för covid-19

  Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

  De sjukdomar som ska rapporteras är:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • haemophilus influenzae typ b (Hib)
  • pneumokocker
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • humant papillomvirus (HPV)
  • rotavirus
  • covid-19
  • pneumokocker (från och med december 2022).

  Uppdaterad: 2022-02-17 15:44

  Direktlänk till frågan
 • Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen. Rapporteringen är obligatorisk enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det betyder att Sverige får ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt och biverkningar.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:51

  Direktlänk till frågan
 • Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är ett nationellt vaccinationsprogram och avser en organiserad vaccinationsverksamhet där vårdgivare är skyldiga att erbjuda alla barn och unga, upp till 18 år, kostnadsfria vaccinationer enligt ett särskilt program. Vaccinationerna sker främst inom landstingens barnhälsovård och i skolan.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:51

  Direktlänk till frågan
 • För att tillgodose vårdgivares behov och förutsättningar finns det flera sätt att rapportera vaccinationer till registret:

  1) Helautomatisk överföring direkt från ett journalsystem.

  2) Halvautomatisk överföring genom att en journaladministratör laddar upp en fil, som exporterats från journalsystemet, via Folkhälsomyndighetens webbplats.

  3) Manuell rapportering direkt i formuläret på Folkhälsomyndighetens webbplats. Detta sista alternativ innebär dubbelarbete eftersom samma uppgifter behöver registreras både i journalsystem och rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:51

  Direktlänk till frågan
 • Alla som vaccinerar barn och ungdomar (eller ombud för vaccinatören) med vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, ska rapportera till det nationella vaccinationsregistret. Från den 1 december 2022 ska även vaccinationer inom det särskilda vaccinationsprograrmmet för riskgrupper rapporteras in. Detta gäller endast en sjukdom: pneumokocker. Vaccinationer mot covid-19 ska även rapporteras in.
  I de allra flesta fall rapporteras utförda vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret direkt via ett journalsystem.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:51

  Direktlänk till frågan
 • Har du frågor är du välkommen att kontakta det nationella vaccinationsregistret via e-post: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan
 • Med vårdgivare menas den juridiska vårdgivaren (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). En vårdgivare kan vara staten, en region, en kommun, ett privat företag eller en enskild näringsidkare. Ansvaret för hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner kan enligt kommunallagen vara uppdelat på flera nämnder. Kontakta din verksamhetschef om det är oklart vilken vårdgivare som ska anges.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan
 • Nej, inga vaccinationer givna före 1 januari 2013 ska överföras till registret.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan
 • Nej, endast vaccinationer som ges i Sverige ska rapporteras.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan
 • Nej. Endast vaccinationer givna i Sverige inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras. Barn ska upp till 18 års ålder, om de tidigare inte vaccinerats i enlighet med svenska vaccinationsprogrammet, erbjudas kompletterande vaccinationer och dessa ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan
 • Ja, vaccinationer givna inom det allmänna vaccinationsprogrammet, särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper - gäller endast pneumokocker (från den 1 december 2022) - samt covid-19-vaccinationer ska rapporteras även för personer som inte har personnummer eller samordningsnummer.

  Uppdaterad: 2022-02-23 14:52

  Direktlänk till frågan

Sekretess och integritet