Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

Lyssna

Vad är det nationella vaccinationsregistert? Varför infördes registret? och Hur går rapporteringen till? är några frågor som du får svar på.

Allmänt

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för registret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) infördes den 1 januari 2013. Alla vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, och som är utförda på barn i Sverige efter den 1 januari 2013, ska rapporteras till NVR. Från den 1 december 2022 ska även vaccinationer som ges inom det särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper rapporteras in. Detta gäller endast en sjukdom: pneumokocker. Även vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR.

Den information som ska rapporteras är:

 • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
 • datum för vaccination
 • vilket vaccin som använts
 • satsnummer
 • vårdgivare som ansvarat för vaccinationen
 • dosnummer för covid-19

Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

De sjukdomar som ska rapporteras är:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus (HPV)
 • rotavirus
 • covid-19
 • pneumokocker (från och med december 2022).
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen. Rapporteringen är obligatorisk enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det betyder att Sverige får ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt och biverkningar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är ett nationellt vaccinationsprogram och avser en organiserad vaccinationsverksamhet där vårdgivare är skyldiga att erbjuda alla barn och unga, upp till 18 år, kostnadsfria vaccinationer enligt ett särskilt program. Vaccinationerna sker främst inom landstingens barnhälsovård och i skolan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För att tillgodose vårdgivares behov och förutsättningar finns det flera sätt att rapportera vaccinationer till registret:

 1. Helautomatisk överföring direkt från ett journalsystem.
 2. Halvautomatisk överföring genom att en journaladministratör laddar upp en fil, som exporterats från journalsystemet, via Folkhälsomyndighetens webbplats.
 3. Manuell rapportering direkt i formuläret på Folkhälsomyndighetens webbplats. Detta sista alternativ innebär dubbelarbete eftersom samma uppgifter behöver registreras både i journalsystem och rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla som vaccinerar barn och ungdomar (eller ombud för vaccinatören) med vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, ska rapportera till det nationella vaccinationsregistret. Från den 1 december 2022 ska även vaccinationer inom det särskilda vaccinationsprograrmmet för riskgrupper rapporteras in. Detta gäller endast en sjukdom: pneumokocker. Vaccinationer mot covid-19 ska även rapporteras in.

I de allra flesta fall rapporteras utförda vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret direkt via ett journalsystem.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Har du frågor är du välkommen att kontakta det nationella vaccinationsregistret via e-post:

supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Med vårdgivare menas den juridiska vårdgivaren (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). En vårdgivare kan vara staten, en region, en kommun, ett privat företag eller en enskild näringsidkare. Ansvaret för hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner kan enligt kommunallagen vara uppdelat på flera nämnder. Kontakta din verksamhetschef om det är oklart vilken vårdgivare som ska anges.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, inga vaccinationer givna före 1 januari 2013 ska överföras till registret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, endast vaccinationer som ges i Sverige ska rapporteras.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Endast vaccinationer givna i Sverige inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras. Barn ska upp till 18 års ålder, om de tidigare inte vaccinerats i enlighet med svenska vaccinationsprogrammet, erbjudas kompletterande vaccinationer och dessa ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, vaccinationer givna inom det allmänna vaccinationsprogrammet, särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper - gäller endast pneumokocker (från den 1 december 2022) - samt covid-19-vaccinationer ska rapporteras även för personer som inte har personnummer eller samordningsnummer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Sekretess och integritet

Lyssna

Nej, detta är ett hälsodataregister och inte ett journalsystem. I hälsodataregister registreras uppgifter om enskildas hälsotillstånd på individnivå oberoende av patienternas/de vaccinerades samtycke. Uppgifter som lämnas till det nationella vaccinationsregistret skyddas därför av absolut sekretess, statistiksekretessen, genom 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag från denna absoluta sekretess får endast göras för:

 • forskningsändamål (godkännande av etisk kommitté krävs)
 • statistikändamål
 • uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde
 • helt avidentifierade uppgifter = uppgifter som varken direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person

Folkhälsomyndigheten genomför en sekretessprövning vid varje enskild begäran om datautdrag i ovanstående undantagsfall. Utlämnande kan endast ske om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretessen gäller även internt inom Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, man har som enskild person, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), rätt att ta del av uppgifter om sig själv eller sitt barn i registret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, uppgifterna i registret kan inte tas bort på uppmaning av den registrerade. Om uppgifter i registret saknas eller är felaktiga är det den vårdgivare som ansvarat för vaccinationen som behöver korrigera detta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Detta möjliggör kvalitetssäkring av insamlad data och bidrar till att säkrare statistiska underlag kan tas fram vid analys av vacciners effekt och biverkningar. Utan personnummer i registret kan man till exempel inte säkert veta om en person vaccinerats flera gånger eller om olika personer vaccinerats en gång vardera. Personnummer behövs även då uppgifter från olika källor kopplas samman i forskningssyfte. Data analyseras och redovisas sedan avidentifierade och kan inte spåras till en enskild individ.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla vaccinerade kommer att registreras med personnummer och folkbokföringsort. För personer med skyddad identitet kommer sekretessmarkeringen som medföljer dessa uppgifter från folkbokföringen att behållas i det nationella vaccinationsregistret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan