Allmänt

 • När infördes registret och vad ska rapporteras?

  Det nationella vaccinationsregistret infördes den 1 januari 2013. Alla vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, och som är utförda på barn (upp till 18 år) i Sverige efter den 1 januari 2013, ska rapporteras i det nationella vaccinationsregistret. Observera att vaccination (eller serie) inom det nationella vaccinationsprogrammet som senareläggs ska rapporteras även om ungdomen fyllt 18 år. Åldersgränsen är därför inte exakt, kravet är att vaccinationen/vaccinationerna ska ha påbörjats innan 18-årsdagen.

  Den information som ska rapporteras är:

  • vaccinationer givna i Sverige efter den 1 januari 2013
  • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
  • datum för vaccination
  • vilket vaccin som använts
  • sats(batch)nummer
  • vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

  Den vaccinerades folkbokföringsort kommer att hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

  De sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ska rapporteras är:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • haemophilus influenzae typ b (Hib)
  • pneumokocker
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • humant papillomvirus (HPV)
  • rotavirus

  Uppdaterad: 2019-11-04 13:07

Sekretess och integritet