Vaccination mot japansk encefalit

Lyssna

Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder. Sjukdomen sprids via myggor och drabbar ytterligt sällan turister.

Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga den kan överföras mellan djur och människa via myggor. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Culex-släktet och sprids inte direkt från människa till människa. Hos djur ses symtomen framför allt hos grisar.

När kan vaccination övervägas?

Vaccination kan övervägas inför längre vistelse i länder där japansk encefalit är endemisk eller när man ska uppehålla sig på landsbygd i områden med många sjukdomsfall.

Vem ska inte vaccineras?

Vaccin mot japansk encefalit ska inte ges till personer med känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Om en person haft en allvarlig (livshotande) reaktion vid en föregående dos ska inte ytterligare doser ges.

Personer med en pågående infektion med hög feber ska inte vaccineras vid detta tillfälle utan vaccinationen skjuts upp.

Skyddseffekt

I en studie hade 96 procent av deltagarna utvecklat skyddande nivåer av antikroppar mot japansk encefalit fyra veckor efter den andra vaccindosen. Efter den tredje dosen varar skyddet flera år. En andra påfyllnadsdos (dos 4) rekommenderas tio år efter den tredje dosen till vuxna i åldersgruppen 18-65 år, före eventuell återexponering. Det finns för närvarande ingen kunskap om behov av ytterligare påfyllnadsdos till barn.

Biverkningar

De flesta biverkningarna är milda och varar några dagar efter vaccinationen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, myalgi (muskelsmärta) och ömhet på injektionsstället. Andra vanliga biverkningar är trötthet, illamående, influensaliknande sjukdom och feber. Feber är vanligare hos små barn mellan två månader och tre år än hos större barn och vuxna. Diarré, influensaliknande sjukdom och irritabilitet är också vanligare hos små barn. Allvarliga reaktioner efter vaccinering mot japansk encefalit är ovanliga.

Läs mer på andra webbplatser