Vaccination mot polio

Lyssna

Polio orsakas av poliovirus som förekommer i tre typer (polio typ 1, 2 och 3), vilka alla ger samma sjukdomsbild. Poliovirus typ 2 och 3 har utrotats och arbetet med att helt utrota sjukdomen går framåt.

Sjukdomen kan gå obemärkt förbi, men tio procent av de infekterade får feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Hos en procent av infekterade personer kan symtomen inom några dygn följas av förlamningar i såväl extremiteter som i andningsmuskulatur. En av 200 infekterade får permanent förlamning. Om andningsmuskulaturen drabbas är risken för dödlig utgång stor.

Polio i Sverige

Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Utbrott förekom årligen, men vissa år kunde antalet sjukdomsfall öka flerfaldigt. Den sista epidemin i Sverige var 1953, då fler än 5 000 fall registrerades varav drygt 3 000 med paralytisk polio (polio med förlamningar).

I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt, år 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall (se figur). Vaccination infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1965. Det sista inhemska fallet rapporterades 1977.

Figur 1. Antal fall av polio i Sverige per år, 1930-1970.

Stapeldiagrammet visar hur antalet poliofall varierade per år 1930-1970, mellan 0 och över 5000 fall.

Polio i världen

En omfattande insats för att helt utrota sjukdomen har gjort att antalet fall av polio i världen har minskat dramatiskt. År 1988 rapporterades 350 000 fall; år 2017 endast 22. Under 2020 rapporterades 140 fall av poliovirus typ 1 från de två länder där sjukdomen fortfarande är endemisk (Afghanistan och Pakistan), men mellan januari och november 2021 rapporterades endast två nya fall. I flera andra länder förekommer dock spridning av vaccinderiverade poliostammar (VDPV).

WHO har klassat polio som ett internationellt hot mot människors hälsa och bland annat utfärdat tillfälliga vaccinationsrekommendationer.

Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa

Utrotning av polio

Poliovirus av typ 2 och 3 har utrotats och idag förekommer endast fall av poliovirus typ 1. The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) med bland andra WHO och UNICEF leder arbetet med utrotning av polio. Målet var att sjukdomen skulle vara utrotad 2018 men att nå dit har visat sig svårare än man trott. Ett nytt mål är satt till 2023. Flera länder är fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig hälso- och sjukvård eller väpnade konflikter. Konflikter och oro de senaste åren har i vissa områden gjort det svårt att upprätthålla vaccinationsprogram. Om ansträngningarna att utrota polio i hela världen lyckas kommer vi i framtiden inte att behöva vaccinera mot denna sjukdom.

The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) (polioeradication.org)

Vaccin

Vaccin mot polio finns som separat vaccin eller i form av kombinationsvacciner.

I Sverige har vi alltid använt inaktiverat vaccin (IPV = inaktiverat poliovaccin), medan levande, försvagat vaccin, som ges som droppar i munnen (OPV = oralt poliovaccin) har använts i stora delar av världen. Alla länder har numera infört minst en dos av IPV i sina vaccinationsprogram.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot polio tillsammans med de andra vaccinationerna som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. En påfyllnadsdos vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Det kan vara aktuellt att se över behovet av vaccination mot polio inför resor utomlands.

Rekommendationer om vaccination mot polio

Vem ska inte vaccineras?

Vid allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination eller känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet rekommenderas inte vaccination. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående dos eller en sådan reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Skyddseffekt

Vaccin mot polio är mycket effektivt med en i det närmaste hundraprocentig skyddseffekt.

Biverkningar

Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. I allmänhet är sådana reaktioner lindriga och tolereras väl. Det är mindre vanligt med kvarvarande eller större rodnad och svullnad. Man kan få feber 38–39°. Feber som överstiger 39°, allergiska reaktioner, till exempel nässelutslag, förekommer i sällsynta fall efter vaccinationen. Det är i det enskilda fallet ofta svårt att avgöra om dessa reaktioner orsakas av vaccinet eller har andra orsaker.

Observera att de kombinationer som används i dag också innehåller andra vacciner. Det betyder att den redovisade frekvensen av biverkningar är den sammanlagda frekvensen för vacciner som ingår i kombinationen.

Läs mer

Läs mer på andra webbplatser