Vaccination mot tuberkulos (TB)

Lyssna

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika, Asien och Latinamerika.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvettning, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är hosta i mer än tre veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Vaccin

Vaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin). Namnet kommer från Albert Calmette och Camille Guérin, som var de franska vetenskapsmän som tog fram vaccinet.

BCG-vaccinet är ett levande försvagat vaccin.

Vem rekommenderas vaccination?

Fram till mitten på 1970-talet utfördes BCG-vaccination rutinmässigt på BB i Sverige. Numera erbjuds vaccinationen bara till barn i vissa riskgrupper.

Vaccination rekommenderas till:

  • barn upp till 6 år med familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst

och till barn och ungdomar upp till 18 år som enligt följande kriterier löper ökad risk att utsättas för smitta:

  • aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
  • inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

Riskländer avseende tuberkulos – BCG-vaccination

Vem ska inte vaccineras?

Vaccination rekommenderas inte till vuxna eftersom effekten av BCG-vaccination inte är tillräckligt god hos dem.

BCG-vaccin får inte ges till barn med medfödd immunbrist eller barn med förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom.

Barn till kvinnor som under graviditeten medicinerat med läkemedel vilka nedsätter barnets immunförsvar, skall inte vaccineras med BCG förrän barnets immunförsvar inte längre är påverkat.

Barn med överkänslighet mot någon del i vaccinet bör inte vaccineras. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Personer med positivt tuberkulintest (> 0 mm) eller positivt IGRA ska inte vaccineras.

Skyddseffekt

Genom tuberkulosvaccination kan man skydda småbarn mot allvarlig tuberkulos till exempel hjärnhinneinflammation och generellt spridd tuberkulos i många organ (miliartuberkulos). Vaccinet ger också ett visst skydd mot lungtuberkulos, men man kan inte ange skyddet i procent eller förutsäga hur länge skyddet varar.

Skyddseffekten vid vaccination av vuxna är begränsad.

Någon påfyllnadsdos av BCG-vaccin rekommenderas inte då en sådan inte har kunnat visas ha någon effekt.

Biverkningar

Allvarliga reaktioner mot BCG-vaccin är väldigt ovanliga. Det kan förekomma feber, huvudvärk eller förstoring av regionala lymfkörtlar. Vaccinet kan orsaka sårbildning på injektionsstället under en tid. Det finns en liten risk att vaccinationen ger ett onormalt stort sår som tar lång tid att läka. Sådana fall bör ses av specialist.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

Läs mer på andra webbplatser

Publikation