Vaccination mot tyfoidfeber

Lyssna

Tyfoidfeber är en svår sjukdom som i regel kräver sjukhusvård. Den finns över hela världen men är vanligare i fattigare länder med orent vatten och dålig hygien. I Sverige är den ovanlig, cirka tio fall rapporteras per år och i stort sett alla är smittade utomlands.

Tyfoidfeber orsakas av Salmonella typhi, som endast förekommer hos människa och som utsöndras med avföringen. Bakterien kan föröka sig i olika födoämnen. Smittöverföring sker via förorenat vatten eller födoämne, i sällsynta fall från person till person.

Vacciner

Det finns två principiellt olika typer av tyfoidvaccin.

Det ena består av renframställda polysackarider (sockerarter) från bakteriens kapsel. Detta vaccin injiceras och ger upphov till skyddande antikroppar i blodet.

Det andra vaccinet utgörs av en levande bakteriestam, som saknar kapsel och därför inte kan ge sjukdom. Detta vaccin tas som tabletter. Skyddet uppkommer sannolikt på grund av att denna tyfoidstam ger upphov till skydd i tarmslemhinnan.

När kan vaccination övervägas?

Den individuella risken för tyfoidfeber är mycket liten. Vaccination inför en kortare turistresa är därför sällan aktuell. Planeras däremot vistelse en längre tid i länder med hög förekomst av tyfoidfeber kan vaccination övervägas.

Vem ska inte vaccineras?

Vaccin mot tyfoidfeber ska inte användas av personer med känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet.

Vaccin mot tyfoidfeber i tablettform ska inte tas av personer med nedsatt immunförsvar eller av personer som behandlas med cytostatika (medel som hindrar celltillväxt) eller mediciner som kan nedsätta immunförsvaret.

Skyddseffekt

Vaccinerna har cirka 50-80 procent skyddseffekt. Full skyddseffekt inträder vid 14 dagar efter vaccinationen. Eftersom vaccinerna inte skyddar till 100 procent är det viktigt att hålla allmänt god hygien och följa strikta livsmedelshygieniska rutiner även om man är vaccinerad.

Biverkningar

  • Oralt vaccin: Feber, huvudvärk eller symtom i mag-tarm-kanalen förekommer hos cirka 1 användare av 100, andra biverkningar är mycket sällsynta.
  • Injicerat vaccin: Lokala reaktioner och feber kan förekomma. Övriga biverkningar är mycket sällsynta.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer på andra webbplatser