Vaccination mot rabies

Lyssna

Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som finns hos djur. Den kan överföras från många djurarter till människor.

Rabies finns över nästan hela världen och kan drabba i stort sett alla däggdjur. Insjuknande leder så gott som alltid till döden. Världshälsoorganisationen uppskattar antalet fall hos människor per år till mellan 30 000 och 70 000, de flesta i låginkomstländer.

Rabies med manifesta symtom är en till 100 procent dödlig sjukdom, som inte kan behandlas trots modern intensivvård. Patienten insjuknar med ångest och oro som tecken på en hjärninflammation. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Patienten avlider i regel inom 14 dygn.

Då rabies ofta har en lång inkubationstid kan man förhindra sjukdom genom att omedelbart efter smittillfället vaccinera och ge immunglobulin.

Sjukdomsinformation om rabies

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccination rekommenderas personer som löper ökad risk att exponeras för rabiesvirus. Vaccinet ges till personer som genom sitt yrke har ökad risk för kontakt med rabiessmittade djur, till exempel personer inom karantänverksamhet och viltvården etc. Vaccinet brukar också ges till resenärer till enzootiska områden där det är svårt att snabbt få behandling med vaccin. Barn, som har en bristande förmåga att inse vikten av att inte kela med djur, bör kanske särskilt komma i åtanke.

Vem ska inte vaccineras?

Om en person hade en allvarlig (livshotande) reaktion vid en föregående dos ska vaccin inte ges i förebyggande syfte. Personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Om en person utsatts för rabiessmitta genom djurbett ska vaccin ges oavsett kontraindikationer mot vaccinet eftersom obehandlad rabies leder till döden.

Skyddseffekt

Rabiesvaccin har en bra skyddseffekt, men onödig kontakt med djur bör ändå undvikas. Även om man blivit vaccinerad mot rabies före resan ska ytterligare vaccination ges så snart som möjligt vid misstänkt smitta.

Biverkningar

Efter en vaccinering kan det förekomma lindriga lokala reaktioner (ömhet, rodnad och svullnad på injektionsstället). Övergående allmänsymtom (feber, huvudvärk, illamående eller muskelvärk) är mindre vanliga.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Rekommendationer om förebyggande av rabies

Läs mer på andra webbplatser