Snusbruk och hälsorisker

Snus är en av många rökfria tobaksprodukter. Det finns också olika typer av snus. I Sverige och Skandinavien används i huvudsak så kallat svenskt eller skandinaviskt snus.

Nikotinet i snus är beroendeframkallande. Enligt uppskattningar är det omkring 374 000 personer (5 procent) i Sverige i åldern 17–84 år som är beroende av snus enligt skalan CDS-12* (1). Andelen personer i åldern 16–84 år som uppger att de snusar dagligen var 2015 totalt sett 11 procent, eller 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna (2).

Snus orsakar reversibla förändringar på munslemhinnan och det kan även uppstå permanenta skador på tandköttet på de ställen där snuset vanligtvis placeras (3–8).

Snusanvändning vid graviditet ökar risken för t.ex. för tidig födsel och intrauterin fosterdöd (3, 9–12). År 2014 snusade 1,3 procent av gravida kvinnor i Sverige i början av graviditeten och 0,7 procent snusade sent i graviditeten (13).

Andra hälsoeffekter är i dagsläget inte så tydligt belagda för snus som för tobak avsedd för rökning.

År 2014 publicerade norska Folkehelseinstituttet en systematisk litteraturöversikt om hälsoeffekter av snusanvändning (3). Utöver svenskt snus ingår i bedömningen också studier av andra typer av rökfri tobak. Slutsatsen är att det finns:

  • ett vetenskapligt stöd för ett samband mellan snusbruk och typ 2 diabetes (vid högkonsumtion, ≥5 dosor i veckan), cancer i bukspottkörteln, matstrupen och munhålan, samt ökad risk att dö efter hjärtinfarkt eller stroke.
  • ett visst vetenskapligt stöd för ett samband mellan snusbruk och cancer i magen, lungorna, tjocktarmen och ändtarmen, viktuppgång, övervikt och fetma samt ogynnsamma kolesterolnivåer.

Storleken på riskökningarna går inte att uppskatta baserat på nuvarande underlag. För svenskt snus enbart finns för få studier av god kvalitet för att kunna dra några säkra slutsatser.

*Snusberoende mättes med hjälp av skalan Cigarette Dependence Scale (CDS-12). Skalan består av 12 frågor och täcker i huvudsak beståndsdelarna av diagnosmanualernas DSM-IV:s och ICD-10:s definition av tobaksberoende. Varje fråga kan ge mellan 1 och 5 poäng och skalan kan totalt ge mellan 12 och 60 poäng. I studien tillämpades det rekommenderade gränsvärdet för beroende på 43 poäng.

Referenser

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan