Posttraumatisk stress bland nyanlända barn

Lyssna

Ungefär fyra av tio nyanlända barn i Sverige i åldern 16–18 år har symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Det visar en studie som genomfördes 2017/18 bland barn som är födda i Afghanistan, Irak och Syrien. Andelen med symtom på PTSD var högst bland dem som var födda i Afghanistan och anlänt som ensamkommande till Sverige

Resultaten presenteras i faktabladet Posttraumatisk stress bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien som är baserat på en enkätstudie bland 1 129 nyanlända barn i åldrarna 16–18 år. Alla studiedeltagarna hade fått uppehållstillstånd i Sverige och blivit kommunmottagna mellan 2014 och 2018.

Genväg till Publikationer

Symtom på PTSD betydligt vanligare bland ensamkommande barn

Totalt hade drygt 40 procent av studiedeltagarna symtom på PTSD. Andelen med symtom på PTSD var högre bland barn från Afghanistan (56 procent) än bland barn från i Irak (37 procent) och Syrien (34 procent). Totalt sett var symtom på PTSD betydligt vanligare bland ensamkommande barn än bland barn som anlänt till Sverige med en vårdnadshavare. Resultaten visade även att risken att ha symtom på PTSD framförallt var högre bland ensamkommande barn från Afghanistan.

Vilka besvarade enkäten?

Totalt besvarade 529 flickor (47 procent) och 600 pojkar (53 procent) enkäten. Hälften av deltagarna (51 procent) var födda i Syrien, följt av Afghanistan (36 procent) och Irak (13 procent). Nästan en tredjedel hade anlänt som ensamkommande.

Om studien

Studiedeltagarna besvarade en enkät som innehöll frågor om bland annat symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Frågeinstrumentet som heter the Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-8), är ett kort självskattningsformulär avsett för barn 8–18 år.

Information om kön, ålder, födelseland, migrationsstatus vid ankomst (ensamkommande eller ej ensamkommande) och invandringsår hämtades från befolkningsregistret hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Studien genomfördes i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och forskare vid Röda Korsets Högskola i Sverige, och Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Norge. Studien är en del av en större kartläggning om nyanlända barns hälsa och levnadsförhållanden i Sverige. Datainsamlingen genomfördes via en postenkät under perioden juni–september 2018.

Studien är även publicerad i en vetenskaplig tidskrift:

Children at risk: A nation-wide, cross-sectional study examining post-traumatic stress symptoms in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden between 2014 and 2018 (conflictandhealth.biomedcentral.com)

Publikationer