Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa, utvärdera och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Staten och SKR har sedan 2016 träffat en årlig överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen, utvärdera resultaten och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför 2020–2024 inom ramen för överenskommelsen.

Under perioden 2021–2024 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten även lämna årliga lägesrapporter om hur arbetet inom området fortgår. Uppdraget ska slutredovisas 2025.

För utvecklingsarbetet utifrån överenskommelsen har regeringen år 2024 avsatt 1 527 000 000 kronor i stimulansmedel till kommuner och regioner. Medlen fördelas till sex olika områden.

Medlen kan användas till olika insatser, aktiviteter och verksamheter för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt för att ge vård, stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024 (regeringen.se)

Följa utvecklingen

Tillsammans med Socialstyrelsen följer Folkhälsomyndigheten varje år hur kommuner och regioner har använt de stimulansmedel som fördelas utifrån överenskommelsen. Uppföljningen sker genom enkäter. Vi analyserar enkätsvaren kopplat till överenskommelsens olika områden och sammanställer en årlig lägesrapport som presenterar insatserna som gjordes året innan.

Det strategiska, långsiktiga och samordnade utvecklingsarbete som behövs omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst med mera. Området är stort och komplext och berör flera målgrupper och perspektiv.

Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för de delar av överenskommelsen som i första hand kan knytas till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Socialstyrelsen fokuserar på de delar av överenskommelsen som i första hand knyts till stärkta förutsättningar för god vård och omsorg.

Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2023: Psykisk hälsa och suicidprevention – Regioner och kommuners arbete med hjälp av statliga stimulansmedel

Utvärdera resultaten

Folkhälsomyndigheten undersöker hur länsgemensamma stimulansmedel påverkat ungdomsmottagningarnas arbete med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling. Vi undersöker också hur det suicidförebyggande arbetet genomförs i län, regioner och kommuner.

Inom ramen för uppdraget att utvärdera genomförs tre projekt. Fokus i dessa projekt är på processer och effekter av lokalt och regionalt förebyggande och hälsofrämjande arbete inom området. Dessa projekt genomförs i samverkan med lärosäten.

Här kan du läsa om de tre projekten, vilka som deltar och hur arbetet fortskrider:

Utvärderingar av kommuners och regioners arbete med psykisk hälsa och suicidprevention

Stödja insatserna

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket material som kan vara till hjälp när kommuner och regioner planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. Flera av dessa kunskapsstöd har tagits fram utifrån behov som särskilt lyfts fram av kommuner och regioner. Några exempel på stöd som tagits fram under 2023 är en beskrivning av centrala aktörer på nationell, regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa och suicidprevention, ett faktablad om ungdomsmottagningarna arbete med psykisk hälsa och ett uppdaterat och utökat material om implementering.

Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2023

Kommuner och regioner arbetar med främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland annat med stöd från överenskommelsen. 2022 omfattade överenskommelsen drygt 1,6 miljarder kronor och totalt har omkring 2800 insatser redovisats av kommuner och regioner för detta år.

Inom ramen för uppdraget tar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen varje år fram lägesrapporter. På samma sätt som förra året redovisar myndigheterna även i år varsin lägesrapport utifrån sina huvudsakliga ansvarsområden inom ramen för överenskommelsen. Folkhälsomyndigheten fokuserar på de delar som handlar om handlingsplaner, ungdomsmottagningar samt suicidprevention med fokus på främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Resultat och slutsatser från respektive rapport sammanfattas i en myndighetsgemensam promemoria tillsammans med myndigheternas gemensamma slutsatser (läs längre ned på sidan).

Folkhälsomyndighetens rapport visar att kommuner och regioner använder stimulansmedel från överenskommelsen till en stor variation av insatser. Det återspeglar bredden i den inriktning som anges i överenskommelsen och att lokala behov ska styra. Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv förekommer bland kommuner och regioners insatser inom alla fokusområden. Ur ett folkhälsoperspektiv finns dock utrymme för fler hälsofrämjande eller förebyggande insatser som tydligt adresserar psykisk hälsa. Det finns också utrymme för fler insatser till breda grupper i befolkningen samtidigt som insatserna för suicidprevention skulle kunna riktas tydligare till målgrupper med ökad risk för suicid.

Ett effektivt arbete för att främja psykisk hälsa genom insatser lokalt och regionalt kräver fokus på behov, planering, uppföljning och utvärdering. Samverkan mellan regionen och kommunerna i länet kan vara en viktig del i det arbetet. En ny nationell strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention, med uppföljningsbara mål, skulle också kunna bidra till en tydligare styrning och samtidigt vara ett stöd i hur framtida överenskommelser kan utformas och regioners och kommuners insatser följas upp.

Läs mer

Årliga överenskommelser

2023

2022

2021

Publikationer