Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa, utvärdera och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Staten och SKR har sedan 2016 träffat en årlig överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen, utvärdera resultaten och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför 2020–2023 inom ramen för överenskommelsen.

Under perioden 2021–2023 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten även lämna årliga lägesrapporter om hur arbetet inom området fortgår. Uppdraget ska slutredovisas 2024.

Följa utvecklingen

Tillsammans med Socialstyrelsen följer vi hur kommunerna och regionerna genomför insatserna genom enkäter till kontaktpersoner i kommunerna och regionerna. Svaren sammanställs och analyseras kopplat till överenskommelsens olika fokusområden.

Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för de delar av överenskommelsen som i första hand kan knytas till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Socialstyrelsen fokuserar på de delar av överenskommelsen som i första hand knyts till stärkta förutsättningar för god vård och omsorg.

Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2023

Utvärdera resultaten

Folkhälsomyndigheten undersöker hur länsgemensamma stimulansmedel påverkat ungdomsmottagningarnas arbete med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling, samt hur det suicidförebyggande arbetet genomförs i län, regioner och kommuner.

Inom ramen för uppdraget har vi påbörjat tre projekt med fokus på utvärdering av processer och effekter av lokalt och regionalt förebyggande och hälsofrämjande arbete inom området. Dessa projekt genomförs i samverkan med lärosäten.

Här kan du läsa om våra pågående projekt, vilka som deltar och hur arbetet fortskrider:

Tre pågående utvärderingar

Stödja insatserna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har, i syfte att stödja kommunerna och regionerna, genomfört en förstudie genom dialogmöten och workshoppar om behov. Under 2022 analyserade vi uttryckta behov av stöd och mycket sammanföll med redan befintligt material hos Folkhälsomyndigheten. För att underlätta för målgruppen att hitta efterfrågat material sammanställde Folkhälsomyndigheten rapporter, faktablad och webbtexter i en digital broschyr med korta texter och länkar till relevant material. Några exempel på annat stöd som tagits fram under 2023 är en beskrivning av centrala aktörer på nationell, regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa och suicidprevention, ett faktablad om ungdomsmottagningarna arbete med psykisk hälsa och ett uppdaterat och utökat material om implementering.

Folkhälsomyndighetens lägesrapport 2023

Kommuner och regioner arbetar med främjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland annat med stöd från överenskommelsen. 2022 omfattade denna drygt 1,6 miljarder kronor och totalt har omkring 2800 insatser redovisats av kommuner och regioner.

Inom ramen för uppdraget tar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen varje år fram lägesrapporter. På samma sätt som förra året redovisar myndigheterna även i år varsin lägesrapport utifrån sina huvudsakliga ansvarsområden inom ramen för överenskommelsen. Folkhälsomyndigheten fokuserar på de delar som handlar om handlingsplaner, ungdomsmottagningar samt suicidprevention med fokus på främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Resultat och slutsatser från respektive rapport sammanfattas i en myndighetsgemensam promemoria tillsammans med myndigheternas gemensamma slutsatser (läs längre ned på sidan).

Folkhälsomyndighetens rapport visar att kommuner och regioner använder stimulansmedel från överenskommelsen till en stor variation av insatser. Det återspeglar bredden i den inriktning som anges i överenskommelsen och att lokala behov ska styra. Hälsofrämjande och förebyggande perspektiv förekommer bland kommuner och regioners insatser inom alla fokusområden. Ur ett folkhälsoperspektiv finns dock utrymme för fler hälsofrämjande eller förebyggande insatser som tydligt adresserar psykisk hälsa. Det finns också utrymme för fler insatser till breda grupper i befolkningen samtidigt som insatserna för suicidprevention skulle kunna riktas tydligare till målgrupper med ökad risk för suicid.

Ett effektivt arbete för att främja psykisk hälsa genom insatser lokalt och regionalt kräver fokus på behov, planering, uppföljning och utvärdering. Samverkan mellan regionen och kommunerna i länet kan vara en viktig del i det arbetet. En ny nationell strategi på området psykisk hälsa och suicidprevention, med uppföljningsbara mål, skulle också kunna bidra till en tydligare styrning och samtidigt vara ett stöd i hur framtida överenskommelser kan utformas och regioners och kommuners insatser följas upp.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram en ny Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läs mer

2023

2022

2021

Publikationer