Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Staten och SKR har sedan 2016 årligen träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen, utvärdera resultaten och stödja de insatser som kommuner och regioner genomför 2020-2023 inom ramen för överenskommelsen. Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna hos kommuner och regioner för att genomföra insatserna, att synliggöra utvecklingen inom området psykisk hälsa och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå. Uppdraget ska slutredovisas 2024. Under perioden 2021-2023 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten även lämna lägesrapporter årligen om hur arbetet inom området fortgår.

Följa

Myndigheterna följer genomförandet av insatser i kommuner och regioner genom att analysera redovisningar som kommuner och regioner rapporterat in via enkäter. Svaren sammanställs och analyseras kopplat till varje del av överenskommelsen.

Utvärdera

Myndigheterna utvärderar resultatet av insatserna som genomförs i kommuner och regioner. Myndigheterna planerar för olika utvärderingsfokus som kommer att ligga till grund för vad som ska utvärderas.

Stödja

Myndigheterna har genomfört en förstudie genom dialogmöten och workshops som ett första steg i att stödja kommuner och regioner i sitt arbete med överenskommelsen. Syftet med förstudien var att etablera kontakt, skapa dialog och inventera behovet av stöd inom området psykisk hälsa och suicidprevention. I nästa steg kommer myndigheterna analysera behovet av stöd utifrån respektive myndighets ansvar, redan befintliga stöd samt eventuella utvecklingsområden.

Läs mer

Överenskommelse psykisk hälsa 2021-2022

Delredovisning 2021 - huvudrapport

Delredovisning 2021 - fördjupningsrapport

Uppdraget om att följa, utvärdera och stödja insatser inom överenskommelsen (Socialstyrelsens webbplats)