UngKAB23 – Ungas hälsa, relationer och sexliv

Lyssna

Ungas hälsa, relationer och sexliv är en nationell enkätundersökning som går ut i början av oktober till ett slumpmässigt urval av 40 000 personer i åldrarna 16-29 år. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför datainsamlingen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Studie om ungas hälsa, relationer och sexliv – UngKAB23

Varför genomförs undersökningen?

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Unga, unga vuxna och särskilt unga hbtqi-personer upplever på många sätt sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen.

Resultatet av den här undersökningen ska användas för att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och det förebyggande arbetet mot hiv/STI (sexuellt överförda infektioner)
  • följa upp och utveckla det förebyggande arbetet mot hiv/STI med utgångspunkt i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
  • öka kunskapen om hur man kan främja SRHR bland unga och unga vuxna, med utgångspunkt i den nationella strategin för SRHR
  • kunna följa hälsoutvecklingen bland hbtqi-personer
  • ge ett underlag inför samordning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för ungas sexuella och reproduktiva hälsa, som sker på lokal, regional och nationell nivå.

Vilka frågor ingår i enkäten?

Frågorna i enkäten handlar om smittskydd och säkrare sex, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och om att leva som hbtqi-person.

Det kan till exempel vara frågor om upplevd hälsa i allmänhet och i samband med mens, preventivmedels- och kondomanvändning, senaste sextillfället, våldsutsatthet och om varifrån unga får information om sexualitet och relationer.

När och hur ska resultaten presenteras?

Resultatet och analysen av undersökningen kommer vi att publicera i en rapport på Folkhälsomyndighetens webbplats under 2025. Här finns resultaten från den tidigare UngKAB-undersökningen som vi genomförde 2015:

Studie om sexualitet och hälsa bland unga (UngKAB15)

De resultaten har använts av aktörer inom exempelvis ungdomsmottagningar, vårdcentraler, skolor, elevhälsa, mottagningar för unga män, civilsamhällets organisationer och andra myndigheter.

Läs mer