• Baserat på det kunskapsunderlag som publicerades i augusti 2015 rekommenderas följande:

  1. Vaccination i tid
   Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att denna första dos inte försenas. Den första dosen kikhostevaccin erbjuds vid 3 månaders ålder, men får ges redan vid 2,5 månaders ålder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för vaccination av barn.
  2. Diagnos och behandling i tid
   Diagnos i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig. När kikhosta misstänks – hos ett spädbarn, någon i spädbarnets närhet eller hos en kvinna i slutet av graviditeten – rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning, diagnostik och tidig antibiotikabehandling med spädbarnet i fokus.
  3. Ökad uppmärksamhet
   Kunskap och medvetenhet om kikhosta har en tendens att minska i samhället när sjukdomen tack vare vaccination blir sällsynt. En hög medvetenhet och uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. Fråga alltid personer med långvarig hosta, där man misstänker att det kan vara kikhosta, om det funnits kontakt med ett spädbarn.

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan användas i undervisningssyfte och i diskussioner inom hälso- och sjukvården för att höja kunskapsnivån och medvetenheten om kikhosta. Du hittar materialet på sidan om Informationsmaterial om vaccinationer.

  Du hittar mer information i våra rekommendationer och i det kunskapsunderlag som publicerades 2015.

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:05

  Direktlänk till frågan