Vaccination mot gula febern

Lyssna

Gula febern är en virusorsakad febersjukdom som oftast påverkar levern mycket kraftigt.

Gula febern sprids via myggor. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

En turist löper nuförtiden mycket liten risk att smittas och sjukdomen kan förebyggas med vaccination och genom att minska risken för myggbett.

Gula febern i världen

Gula febern förekommer i tropiska Afrika, Central- och Sydamerika. Omfattande epidemier med många dödsfall har uppträtt under årens lopp.

När behövs vaccination?

Vissa länder har krav på vaccination före inresa, särskilt om man kommer resande från områden där sjukdomen ofta förekommer. Kraven syftar främst till att skydda landet, inte resenären.

I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination. För att certifikatet ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst. Rekommendationen har tidigare varit att påfyllnadsdos krävs efter tio år vid vistelse i områden där sjukdomen finns men Världshälsoorganisationen (WHO) har nu fastställt att en dos ger livslångt skydd.

Om man ska resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika och till en del storstäder i Sydamerika bör man vaccinera sig, även om landet inte formellt skulle kräva det.

Vem ska inte vaccineras?

Vaccinet är ett levande försvagat virus och får inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller gravida. Känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet är en kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera). Detta gäller bland annat allvarlig allergi mot ägg eller hönsproteiner.

Skyddseffekt

Gula febernvaccin skyddar 95 procent av de vaccinerade inom en vecka.

Biverkningar

Över 300 miljoner gula febern-vaccindoser har givits och allvarliga reaktioner är extremt ovanliga. Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället hos upp till 25% av de vaccinerade under några dagar.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade exponerats för.

Regler för vaccination och intyg

Världshälsoorganisationen WHO har specificerat särskilda krav på hur intyg om genomförd vaccination mot gula febern ska utformas. I Sverige finns dessa krav upptagna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (se länk nedan). Tidigare fanns ett krav på tillstånd från Socialstyrelsen för att vaccinera mot gula febern. Detta krav är nu borttaget.

En sjukvårdsinrättning som utför vaccination mot gula febern ska följa nedanstående regler:

  • Ett läkarintyg (vaccinationshäfte) ska utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen.
  • Intyget ska följa det utseende som har bestämts av WHO. Häftet kan beställas via länken nedan.
  • Intyget ska vara försett med sjukvårdsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern. Stämpeln kan beställas från valfri stämpeltillverkare. Utseendet på stämpeln finns reglerat i bilaga 5 till föreskrifterna och allmänna råden. Redan existerande stämplar fortsätter att gälla. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa HSLF-FS 2015:8

International Certificate of Vaccination or Prophylaxis – International Health Regulations (2005)

Läs mer på andra webbplatser