Vaccination mot denguefeber

Lyssna

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom. Sjukdomen orsakas av denguevirus som sprids via myggstick. Sjukdomen sprids inte i Sverige, men fall rapporteras från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika.

Det finns fyra olika serotyper av denguevirus. Om man har genomgått en infektion, och sedan infekteras av ett denguevirus av en annan serotyp, så löper man en flerfaldigt ökad risk för svår sjukdom i denguefeber.

Sjukdomsinformation om denguefeber

Vaccin

I Sverige finns ett vaccin mot denguefeber tillgängligt och informationen nedan avser detta vaccin. Det är ett levande försvagat vaccin.

Vaccinet ges i två doser med 3 månaders intervall.

(Utomlands kan även ett annat vaccin finnas tillgängligt, som har andra egenskaper och målgrupper.)

När kan vaccination övervägas?

Vaccinet mot denguefeber är godkänt för vaccination av vuxna och barn från 4 års ålder.

Vaccination är viktigt att beakta om man tidigare har haft en dengueinfektion.

Vaccination kan vara aktuell för personer som ska vistas en längre tid i länder där denguefeber är endemiskt, särskilt om vistelsetiden sammanfaller med en period med många sjukdomsfall på vistelseorten.

För att vaccinet ska få avsedd effekt, behöver resenären få två doser med tre månaders mellanrum innan resan.

Beslut om vaccination bör tas efter diskussion med läkare.

Vaccination ersätter inte myggskydd.

Vem ska inte vaccineras?

Det levande försvagade vaccinet mot denguefeber ska inte ges vid graviditet, amning, medfödd eller förvärvad immunbrist.

Vaccinet ska inte heller ges till personer med känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Om en person haft en allvarlig (livshotande) reaktion vid en föregående dos ska inte ytterligare doser ges.

Personer med en pågående infektion med hög feber bör inte vaccineras vid detta tillfälle utan vaccinationen skjuts upp.

Skyddseffekt

De studier som ligger till grund för vaccinets godkännande har visat att personer som tidigare haft en dengueinfektion får en god skyddseffekt mot samtliga serotyper (1-4) under minst 12 månader efter dos 2.

Personer som inte tidigare har haft någon dengueinfektion fick en god skyddseffekt mot serotyp 1 och 2 under samma tidsperiod.

Vaccinet är nytt så långtidsskyddet är ännu inte känt. Det finns för närvarande ingen kunskap om behov av påfyllnadsdoser.

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna är smärta och rodnad vid injektionsstället, huvudvärk, myalgi (muskelvärk), sjukdomskänsla, trötthet och feber. Biverkningarna förekom vanligtvis inom två dagar efter vaccination och var mindre frekventa efter dos 2.

Vaccinet är ett levande försvagat vaccin som kan orsaka en övergående viremi av vaccinstammarna. Viremi uppstår ungefär en till två veckor efter vaccination med dos 1 och kan då ge lindriga till måttliga symtom med huvudvärk, led- och muskelvärk och hudutslag som varar i cirka fyra dagar. Viremi påvisades sällan efter dos 2. Viremi är vanligare hos personer som inte tidigare har haft dengueinfektion.

Läs mer på andra webbplatser