Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Lyssna

Syftet med Swelogs longitudinella studie var att beskriva spelandet i Sverige och dess relation till andra livsstilsfrågor, kartlägga omfattningen av spelproblem och följa förändringar över tid.

Den longitudinella studien följde samma personer under hela studiens genomförande. Studien omfattade:

  • fyra upprepade intervjuundersökningar
  • en fördjupningsstudie
  • ett uppföljningsspår.

Fyra upprepade intervjuundersökningar

Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen under 2008–2014. 8 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–84 år som var bosatta i Sverige och som deltog i den första mätningen kontaktades vid ytterligare tre tillfällen med ett eller två års mellanrum.

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018 – Resultat över tid från Swelogs longitudinella befolkningsundersökningar

Fördjupningsstudie om risk och skyddsfaktorer

I fördjupningsstudien låg fokus på att undersöka risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Av de 8 000 deltagarna som följts valdes 2 000 ut för att delta i ytterligare två intervjuer. Intervjuerna genomfördes av Centrum för psykiatriforskning (CPF). Fördjupningsstudien avslutades genom att ytterligare djupintervjuer genomfördes med cirka 40 personer från studien. Dessa intervjuer genomfördes av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. Fördjupningsstudien resulterade i två rapporter, en om risk- och skyddsfaktorer och en om återhämtning från och konsekvenser av problemspelande.

Uppföljande undersökning av personer som tidigare haft spelproblem

I uppföljningsspåret 2009 genomfördes en uppföljande undersökning av personer som tidigare hade haft spelproblem. Deltagarna hade elva år tidigare deltagit i befolkningsstudien Swegs som genomfördes 1997/98. Syftet med uppföljningsspåret var att studera förändringar i spelande, spelproblem och hälsa under en elvaårsperiod. I uppföljningsspåret intervjuades 500 personer.

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem

Forskningsplan över Swelogs longitudinella studie

I forskningsplanen framgår det hur datainsamlingen gick till, hur frågeformuläret var utformat, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.

A longitudinal study on gambling and health in Sweden 2008-2015 - revised version of study plan May 2012 (PDF, 702 kB)