Till dig som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan

Lyssna

Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga. Skolan kan förebygga tobaks- och nikotinbruk både genom sitt grunduppdrag och genom specifika insatser. Här presenteras information om rökfria skolgårdar och kunskap om tobaks- och nikotinförebyggande arbete. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser i skolan.

Illustration som visar en pojke och flicka som går på en skolgård

Om rökförbudet på skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen

I Sverige anger lagen att rökning i skolan är förbjudet, både inomhus och på skolgårdarna. Förbudet gäller dygnet runt, alla dagar i veckan. Lagen skyddar barn och unga genom att användningen av tobak blir mindre synlig. Rökfria skolgårdar stödjer också de som vill sluta röka. Läs mer om lagen och skolans ansvar i faktabladet Rökförbud på skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen.

Framgångsfaktorer för tobaks- och nikotinförebyggande insatser

Här presenterar vi kunskap om det förebyggande arbetet i skolan baserad på erfarenheter från svenska skolor såväl som internationell forskning. Kunskapen omfattar främst insatser för att förebygga tobaksrökning, men den kan även användas för att förebygga alla fomer av tobaks-och nikotinbruk i skolan.

Erfarenheter från svenska skolor

Det går att arbeta framgångsrikt för att förebygga tobaksbruk i skolan. Det visar en kartläggning av erfarenheter från svenska skolor. Kartläggningen bygger på resultat från utvecklingsarbeten och projekt som genomförts mellan 2011 och 2019.

En överblick över forskningen om hinder och möjligheter

Här ger vi en överblick över forskningen som belyser aspekter som är centrala i arbetet med att införa och upprätthålla rökfria miljöer i skolan. Den förmedlar också vilka värderingar som kan behöva adresseras för att fler ska förstå värdet av rökfria miljöer i skolan.

Skolbaserade insatser som kan förebygga rökdebut

Här sammanfattar vi den internationella forskningslitteraturen om skolbaserade metoder som syftar till att öka ungdomars sociala kompetens och förändra sociala normer kring tobak.

Här finns mer kunskap

Metodstöd på Skolverkets ANDT(S)-webb

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

På Skolverkets webbplats hittar du stöd som riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet. Materialet består av konkreta övningar med hänvisningar till olika kunskapsunderlag. Övningarna är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör tobak.

ANDTS Tobak (skolverket.se)

Kunskap om metoder för tobaksavvänjning

I det tobaksförebyggande arbetet ingår även att stödja dem som vill sluta använda tobak genom att erbjuda tobaksavvänjning. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om metoder för tobaksavvänjning till både vuxna och ungdomar under18 år som använder tobak.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)