Partihandel med tobaksvaror

Lyssna

Partihandel med tobaksvaror är tillståndspliktig i Sverige. Som partihandlare bör du exempelvis känna till att tobaksvaror som du tillhandahåller ska vara försedda med korrekta hälsovarningar på svenska samt registreras i spårbarhetssystemet.

Vad är partihandel?

Partihandel är annan försäljning än till konsumenter, exempelvis till detaljhandlare och andra partihandlare.

Partihandel med tobaksvaror

Du som partihandlare av tobaksvaror i Sverige bör känna till följande:

  • Det krävs tillstånd för att bedriva partihandel med tobaksvaror i Sverige. Tillstånd krävs inte för partihandlare som varken har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Du ansöker om tillstånd hos kommunen. Kommunen kan ta ut avgift för tillståndsansökan och sin tillsyn.
  • Frågor om marknadsföring bör du ställa till Konsumentverket.
  • Du som partihandlare såväl som dina anläggningar behöver unika identifieringskoder. Du ansöker om dessa koder hos den nationella id-utfärdaren. Koderna krävs föra att du ska kunna registrera alla åtgärder som vidtas för de tobaksvaror som du hanterar.
  • Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarningar eller inte uppfyller kraven på utformningen av hälsovarningarna får produkten inte tillhandahållas detaljhandlare på den svenska marknaden. Du får inte heller tillhandahålla tobaksvaror till detaljhandlare på den svenska marknaden om identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning saknas.

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

Konsumentverket.se

Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för partihandlare och distributörer

Spårbarhetssystemet – det här gäller för partihandlare och distributörer

Läs mer om krav på olika typer av tobaksvaror

Ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror till kommunen

Partihandel med tobaksvaror kräver tillstånd. Ansökan om tillstånden görs till kommunen. Till ansökan ska även ett egenkontrollprogram bifogas.

  • Partihandlare som har sitt säte i Sverige ska ansöka om tillstånd i den kommun där företaget har sitt säte.
  • Partihandlare som saknar ett säte i Sverige ska ansökan om tillstånd i den kommun där företaget har ett fast driftställe.
    • Med uttrycket ett fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare.

Kontakta den kommun där du har ditt säte eller ditt fasta driftställe för mer information om ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som bedriver partihandel med tobaksvaror ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksvaror. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning och tillsyn ska bifogas din ansökan om tillstånd om partihandel med tobaksvaror. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen.