Ingrediensrapportering av cigaretter

Lyssna

Du som tillverkare eller importör ska rapportera ingredienser och betala en avgift, för varje cigarett som du avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Varje år ska du även lämna uppgifter till oss, bland annat om produktens svenska försäljningsvolym.

Ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Ingrediensrapportering

Som tillverkare eller importör ansvarar du för att ingredienser i cigaretter rapporteras till oss. Rapporteringen omfattar de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden.

 • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Rapporteringen av ingredienser ska ske via EU:s webbportal EU Common Entry Gate (EU-CEG) senast åtta veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Ändrad produkt innebär exempelvis att sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad tobaksvara ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats. En rapportering ska även göras när produkten slutar att säljas på den svenska marknaden, komihåg att återkalla produktens svenska produktpresentationen i EU-CEG.

Rapporteringen ska lämnas efter märke och typ av tobaksvara, och bland annat innehålla:

 • En förteckning över alla ingredienser, och mängderna av dessa ingredienser, som används vid tillverkningen av tobaksvaran. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i tobaksvaran.
 • För varje ingrediens ska även följande uppgifter lämnas:
  • Ett meddelande som anger skälen till att ingrediensen ingår i tobaksvaran.
  • Ingrediensens status, inbegripet om den har registrerats enligt Reach-förordningen.
  • Klassificering enligt CLP-förordningen.
  • Relevanta toxikologiska uppgifterna om ingrediensen i förbränd eller oförbränd form, efter vad som är lämpligt, särskilt beträffande effekterna på konsumenternas hälsa och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter.
  • Ett tekniskt dokument med en allmän beskrivning av de använda tillsatserna och deras egenskaper.
 • Utsläppsnivåerna av tjära, nikotin och kolmonoxid. Utsläppsnivåerna ska mätas med hjälp av:
  • ISO-standard 4387 för tjära.
  • ISO-standard 10315 för nikotin.
  • ISO-standard 8454 för kolmonoxid.
  • Noggrannheten av mätningarna av tjära, nikotin och kolmonoxid ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243 och verifieras av godkända laboratorier.

Cigaretter som innehåller tillsatser som återfinns i prioritetsförteckningen till Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787 omfattas av en utökad rapporteringsskyldighet.

 • Cigaretter som innehåller en tillsats som införts i prioritetsförteckning ska för varje sådan tillsats undersöka huruvida den:
  • bidrar till toxiciteten eller inverkar på de beroendeframkallande egenskaperna hos de berörda produkterna och huruvida detta leder till att toxiciteten eller de beroendeframkallande egenskaperna hos någon av de berörda produkterna i betydande eller mätbar utsträckning förstärks,
  • resulterar i en karakteristisk smak,
  • underlättar inhalering eller upptag av nikotin, eller
  • leder till att det bildas ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i vilken kvantitet och huruvida detta leder till att de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna hos någon av de berörda produkterna förstärks i betydande eller mätbar utsträckning.
  • Analyserna ska ta hänsyn till de berörda produkternas avsedda användning och i synnerhet undersöka de utsläpp som uppstår till följd av den förbränning där den berörda tillsatsen ingår. Analyserna ska även undersöka den tillsatsens samverkan med andra ingredienser som ingår i de berörda produkterna.
 • En rapport ska fastställas på grundval av resultaten av dessa analyser och lämnas in senast 18 månader efter det att den berörda tillsatsen införts på prioritetsförteckningen. Rapporten ska innehålla en sammanfattning och en övergripande översikt som sammanställer tillgänglig vetenskaplig litteratur om den berörda tillsatsen och som sammanfattar interna uppgifter om tillsatsens effekter.
 • Kommissionen och vi får även begära kompletterande uppgifter om den berörda tillsatsen. Dessa kompletterande uppgifter ska ingå i rapporten.
 • Tillverkare eller importörer som använder samma tillsats i sina tobaksvaror kan genomföra en gemensam analys om de använder tillsatsen i fråga i en jämförbar produktsammansättning.
 • Små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG är undantagen den utökade rapporteringsskyldigheten om det utarbetas en rapport om tillsatsen i fråga av en annan tillverkare eller importör.

Reach-förordningen (EU-förordning 1907/2006) (eur-lex.europa.eu)

CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) (eur-lex.europa.eu)

List of approved laboratories [Article 4(2) of the TPD] (health.ec.europa.eu)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787 (eur-lex.europa.eu)

Kommissionens rekommendation 2003/361/EG (eur-lex.europa.eu)

Årlig rapporteringsskyldighet

Du som tillverkare eller importör av cigaretter ska senast den 31 januari varje år, avseende föregående år, lämna följande information om cigaretten till oss via EU-CEG:

 • Tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp. Uppgifter om tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier som redan rapporterats till oss, behöver inte rapporteras på nytt varje år.
 • Sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som du utför i samband med lanseringen av nya sorter av cigaretter.
 • Den svenska försäljningsvolymen efter varumärke och produktsort, i antal eller kilogram.

Avgift för ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Vi tar ut avgifter, 14 500 kronor för ingrediensrapporteringen av cigaretter. Det är tillverkaren eller importören som lämnar uppgifter om produkten som ska betala avgift för varje märke och typ:

 • Första gången en tobaksvara rapporteras på den svenska marknaden.
 • När en tobaksvara rapporteras som återlanserad på den svenska marknaden efter att den varit återkallad från denna marknad.
 • Vid en väsentlig ändring av en tobaksvara, det vill säga när sammansättningen av en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter.

Vi tar även ut en avgift för den årliga rapporteringsskyldigheten, 12 000 kronor för cigaretter. Det är tillverkaren eller importören som rapporterat uppgifterna som ska betala avgiften för varje märke och typ. Observera att för den årliga rapporteringen skickar myndigheten vanligtvis ut betalningsanvisningar efter den 31 januari, avseende föregående år.

Vi skickar en betalningsanvisning till dig månaden efter rapporteringen har gjorts i EU-CEG. På betalningsanvisningen framgår det hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Betalningsinformation

Mottagare: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna

Org nr: 2021006545

Momsreg nr: SE202100654501

Bank: Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm

Bankgiro: 5255-1645

Kontonummer: 12810122075

IBAN: SE94 1200 0000 0128 1012 2075

BIC/SWIFT: DABASESX

Användarkonto och EU-CEG

Du behöver ett EU-Login konto samt ett uppgiftslämnar-ID till EU-CEG för att rapportera ingredienser i cigaretter till oss via EU-CEG. Du ansöker om uppgiftslämnar-ID på Europeiska Kommissionens webbplats för EU-CEG:

Aktuella kontaktuppgifter

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Vi använder denna information vid kontakt med dig som tillverkare eller importör.

Konfidentiella uppgifter

Vid rapportering av ingredienser har du möjlighet att ange om lämnad uppgift är företagshemlighet eller i övrigt konfidentiell. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet eller i övrigt är konfidentiell.

Offentliggjorda uppgifter om cigaretter

Uppgifter om rapporterade cigaretter som inte utgör företagshemlighet visas i förteckningen:

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

 • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 8 veckor sedan eller anmäldes för minst 6 månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
 • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.
 • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
 • Förteckningen innehåller endast information om rapporterade produkter och innebär inte att vi kontrollerat att produkterna uppfyller samtliga lagkrav.