Narkotikasituationen i Europa – Tillgången fortsatt hög

EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen. Rapporten behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika. I Europeisk narkotikarapport 2022 lyfts även den påverkan som covid-19-pandemin har haft på narkotikaområdet.

European Drug Report 2022: Trends and Developments (emcdda.europa.eu) (på engelska)

Några resultat från rapporten 2022:

  • 83 miljoner, omkring 29 procent av befolkningen i EU i åldern 15–64 år, har använt narkotika någon gång i livet
  • 79 miljoner har använt cannabis
  • 14 miljoner har använt kokain
  • 11 miljoner har använt MDMA (ecstasy)
  • 9 miljoner har använt amfetaminer.

Cannabis – högre halt av THC samt nya former

  • Omkring 22,2 procent av alla vuxna (15–64 år) i EU har använt cannabis under de senaste 12 månaderna
  • Cirka 80 000 personer i Europa inledde behandling för problem kopplade till cannabis under 2020. Av dessa påbörjade omkring 43 000 personer behandling för första gången.
  • Produkterna innehåller högre THC-halt och nya former av cannabis uppkommer
  • Rapporter om cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider och som kan orsaka stora hälsorisker har ökat

Figur 1. Uppskattad användning av cannabis i EU.

Illustrationenn visar användning av cannabis år 2020 i Europa. I Europa har 78,6 miljoner personer i åldersgruppen 15-64 år använt cannabis någon gång i livet. 22,2 miljoner har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 15-34 år har 15,8 personer använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

Källa: European drug report 2022.

Kokain – rekordhöga beslag under 2020

Under 2020 beslagtogs omkring 213 ton kokain, vilket är de högsta nivåerna som någonsin registrerats. Även om rapporterad data visar på en svag nedgång gällande användning av kokain under 2020, verkar denna trend endast vara tillfällig då preliminär data från 2021 visar på en återgång till de nivåer som observerades före covid-19-pandemin.

Beslagen av heroin minskade under 2020

Den beslagtagna mängden heroin var 5,1 ton 2020, vilket är en minskning jämfört med 2019 då 7,9 ton beslagtogs. Minskningen kan ha påverkats av reserestriktioner som infördes under covid-19-pandemin, vilket försvårade införsel till Europa. Den minskande trenden verkar även i detta fall vara tillfällig, då EMCDDA rapporterar att preliminär data från 2021 också visar på en återgång till nivåer som observerats före covid-19-pandemin. Användning av heroin kan orsaka stora skador samt sociala och hälsomässiga problem som följd.

Ecstasy – högre halt MDMA samt hälsorisker

I rapporten framhålls också att det genomsnittliga innehållet av MDMA i ecstasy-tabletter ökar, vilket också medför ökade hälsorisker för de som brukar drogen och behov av preventivt arbete, skadereducering och åtgärder. Preliminära siffror tyder på en minskad användning av drogen under perioder med strikta restriktioner om social distansering till följd av covid-19-pandemin. Preliminär data från 2021 tyder på att användningen inte återgått till de nivåer som observerades före covid-19-pandemin, och att utvecklingen behöver följas framåt.

Nya psykoaktiva substanser fortsätter att uppkomma

Vid slutet av 2021 övervakade EMCDDA omkring 880 substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Av dessa rapporterades 52 för första gången i Europa under 2021. Detta är dock en kraftig minskning från den högsta noteringen 2014 när 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången.

Nya syntetiska cannabinoider och nya syntetiska opioider med hög styrka fortsätter att uppkomma och utgör ett hot mot människors hälsa och samhället. Det har kommit allt fler rapporter om cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider, och som vid användning kan medföra stora hälsorisker. Dels för att dessa droger kan vara mycket potenta och giftiga, dels för att individer inte är medvetna om att innehållet är uppblandat. Starka syntetiska cannabinoider kan orsaka intensiv förgiftning och psykiska, fysiska och beteendemässiga effekter.

Covid-19:s påverkan på narkotikasituationen i Europa

De restriktioner som infördes i de europeiska länderna under covid-19-pandemin har påverkat många områden relaterade till livsvillkor och levnadsvanor, inklusive narkotikaområdet.

EMCDDA har undersökt covid-19-pandemins påverkan på narkotikaområdet under år 2020 och 2021, och konstaterar att narkotikamarknaden generellt inte verkar ha påverkats så mycket av förändringarna under pandemin, men att fler digitala tjänster har utvecklats och blivit vanligare.

Narkotikasituationen i världen

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) publicerar årligen en rapport av narkotikasituationen globalt sett.

World Drug Report 2022 (unodc.org)

I rapporten för 2022 uppskattas att omkring 284 miljoner, eller 5,6 procent, av alla 15–64-åringar använt någon form av narkotika under 2020. Sedan 2010 beräknas andelen personer som använt narkotika under det senaste året stigit med 26 procent.

Under 2020 sågs en ökning gällande användning av narkotikasorterna cannabis och amfetamin. Användningen av opioider låg stabilt enligt de flesta rapporterande länder. Under covid-19-pandemin 2020 rapporterades en minskning gällande användningen av bland annat ecstacy och kokain. Minskningen kan ha påverkats av de restriktioner om social distansering som infördes under perioden.

I rapporten beskrivs narkotikamarknaden som motståndskraftig mot de förändringar som covid-19-pandemin medförde. De förändringar på narkotikamarknaden som rapporterats under tiden då restriktioner om social distansering infördes har i de flesta fall varit tillfälliga. Narkotikahandeln på internet och sociala medier har utvecklats, vilket också varit tydligt under covid-19-pandemin. I rapporten framhålls även vikten av att fortsätta arbeta med informationsspridning om narkotika och dess skadliga effekter, interventioner och insatser samt att öka tillgängligheten till behandling.

Den narkotika som används mest i världen är cannabis – cirka 209 miljoner människor använde drogen under 2020. Generellt finns dock stora variationer gällande vilken typ av narkotika som är vanligast i olika länder och många använder fler än en substans.

Drygt 38,6 miljoner personer uppskattas leva med ett problematiskt bruk eller beroende av narkotika. Detta motsvarar 0,8 procent av alla världens 15–64-åringar. Antalet personer med ett problematiskt bruk har enligt beräkningar ökat mellan 2010 och 2020, från 27 miljoner till 38,6 miljoner.

FN-rapporten beskriver även en narkotikamarknad i förändring, till exempel med en ökad produktion av kokain, samt att kokainets renhet och styrka ökar. Mellan 2014 och 2020 har produktionen av kokain i världen nästan fördubblats och allt större mängder av drogen har tagits i beslag. Under 2020 beslagtogs 1 424 ton kokain, vilket är en ökning med 4,5 procent sedan 2019. Utöver mer traditionella droger som kokain och heroin, innefattar den globala narkotikamarknaden numera också nya psykoaktiva substanser.