Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter

Lyssna

Daglig rökning är ojämlikt fördelat i befolkningen och vi ser stora skillnader mellan olika grupper baserat på bland annat utbildnings- och inkomstnivå och sysselsättning. Användning av nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter, är vanligt bland unga år 2022. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Rökning

Daglig rökning är ojämlikt fördelat i befolkningen

Andelen som röker dagligen har minskat i Sverige sedan 2004. År 2022 uppgav sex procent att de röker dagligen (figur 1).

Figur 1. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2022, uppdelat på kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Skillnader i daglig rökning ses däremot fortfarande mellan olika grupper baserat på till exempel utbildnings- och inkomstnivå och sysselsättning. Bland personer med förgymnasial utbildning rökte 12 procent dagligen år 2022, medan i gruppen med eftergymnasial utbildning uppgav 2 procent att de rökte dagligen (figur 2). En större andel som uppgav daglig rökning ses även bland personer med sjukpenning eller annan aktivitetsersättning (17 procent), personer som söker arbete (11 procent) och bland personer med lägre inkomst (10 procent), jämfört med den genomsnittliga andelen som röker i befolkningen totalt (sex procent).

År 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år (figur 2).

Figur 2. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2022, uppdelat på utbildningsnivå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Lägre andel unga röker dagligen

Sett till ålder ser vi de lägsta andelarna daglig rökning, fyra procent, i de yngre åldersgrupperna 16-29 år och 30-44 år (figur 3). Andelen i åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år som uppgav daglig rökning år 2022 var sju respektive åtta procent.

Figur 3. Andel (procent) personer som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2022, uppdelat på ålder.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Högre andel unga röker ibland

År 2022 uppgav fem procent att de röker ibland. Högst andel som rökte ibland ses i den yngsta åldersgruppen, åtta procent, och lägst andel i den äldsta åldersgruppen, tre procent (figur 4).

Figur 4. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav tobaksrökning ibland, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Snus

År 2022 ändrades frågan om snus i enkäten till att skilja på olika typer av snus. Två separata frågor ställdes, en för användning av tobakssnus (innehåller tobak och nikotin) och en för användning av nikotinsnus (innehåller enbart nikotin). Begreppet snus används som ett sammantaget mått för både tobakssnus och nikotinsnus.

Total snusanvändning dagligen ökar bland unga, framförallt kvinnor

Andelen som snusar varje dag skiljer sig åt mellan kvinnor och män. År 2022 uppgav 20 procent av männen och sju procent av kvinnorna att de snusar dagligen (figur 5). Daglig snusanvändning har ökat bland unga de senaste åren, tydligast ökning ses bland kvinnor. I den yngsta åldersgruppen (16-29 år) har andelen kvinnor som uppgav daglig snusanvändning ökat från tre procent år 2018 till 12 procent år 2022.

Figur 5. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2022, uppdelat på kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Högre andel unga snusar ibland

År 2022 uppgav tre procent att de snusar ibland. Högst andel som snusade ibland ses i den yngsta åldersgruppen, sju procent, och lägst andel i den äldsta åldersgruppen, en procent (figur 6).

Figur 6. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav snusanvändning ibland, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Användning av nikotinsnus vanligast bland unga kvinnor

Användning av nikotinsnus, dagligen eller ibland, är vanligast bland unga kvinnor. För både kvinnor och män är användningen av nikotinsnus högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta (figur 7). I åldersgruppen, 16-29 år, uppgav 18 procent av kvinnorna och 12 procent av männen att de använde nikotinsnus dagligen eller ibland.

Figur 7. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav användning av nikotinsnus dagligen eller ibland år 2022, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Användning av tobakssnus vanligast bland män

Användning av tobakssnus, dagligen eller ibland, är vanligast bland män i alla åldersgrupper (figur 8). Högst andel som använder tobakssnus finns i åldersgrupperna 30-44 och 45-64 år.

Figur 8. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav användning av tobakssnus dagligen eller ibland år 2022, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

E-cigaretter

Användning av e-cigaretter

Användning av e-cigaretter undersöktes för första gången i enkäten år 2018 och frågan ändrades något år 2020. År 2022 uppgav omkring 2 procent att de använder e-cigaretter, varav en fjärdedel dagligen. E-cigarettsanvändning var högst i den yngsta åldersgruppen (8 procent bland kvinnor och 5 procent bland män) och lägst i den äldsta åldersgruppen (0,5 procent bland kvinnor och 0,7 procent bland män) (figur 9). Detta är en tydlig ökning i yngsta åldersgruppen och speciellt bland kvinnor från år 2020.

Figur 9. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav användning av e-cigaretter dagligen eller ibland, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Om undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs i åldrarna 16-84 år. Från och med 2021 inkluderas personer 85 år och äldre i undersökningen. Med hjälp av de webbaserade verktygen och statistikdatabaserna Indikatorlabbet, Folkhälsodata och FolkhälsoStudio kan du själv ta fram mer statistik. Daglig tobaksrökning är en av kärnindikatorerna för uppföljning av målområden i det folkhälsopolitiska ramverket.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Läs mer