Användning av olika typer av snus bland deltagare i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport

Lyssna

Här presenteras hur användningen av olika typer av snus ser ut bland deltagare i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport från 2021.

I maj 2021 svarade 2900 personer på frågor om tobaks- och nikotinanvändning via Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport. Här presenteras hur deltagarna svarade på de frågor som rörde användning av olika typer av snus. Tretton procent uppger att de använder snus som innehåller tobak (portions- eller baksnus) och fem procent att de använder så kallat tobaksfritt nikotinsnus (nikotinportioner/nikotinpåsar), nedan kallat nikotinsnus.

De flesta som använder snus med tobak gör det varje dag

Majoriteten av deltagare som använder snus som innehåller tobak uppger att de snusar varje dag. Av de som använder nikotinsnus uppger ungefär hälften att de använder nikotinsnus varje dag och hälften att de använder nikotinsnus ibland (figur 1).

Figur 1. Andel (procent) av deltagare i åldern 16-88 år som uppger användning av snus som innehåller tobak och nikotinsnus, uppdelat på användning dagligen och ibland.

Drygt 10 procent av de deltagare som använder snus med tobak gör det dagligen och knappt tre procent ibland. Bland de som använder nikotinsnus uppger lika stora andelar daglig användning och användning ibland.

Det finns en stor variation i antal portioner snus som de som snusar ibland uppger att de använder i veckan. Omkring en fjärdedel av de som använder snus med tobak och en knapp tredjedel av de som använder nikotinsnus uppger att de snusar mer sällan än varje vecka. Störst andel av de övriga har svarat att de använder mellan 10 och 20 portioner snus i veckan, både bland användare av snus som innehåller tobak och nikotinsnus.

Störst andel som använder nikotinsnus bland de yngre

Den största andelen användare av nikotinsnus ses i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år. Bland de deltagare som använder snus med tobak finns den största andelen i åldersgruppen 30-39 år (figur 2).

Figur 2. Andel (procent) av deltagare i åldern 16-88 år som uppger användning av snus som innehåller tobak och nikotinsnus, uppdelat på ålder.

Av deltagarna som använder nikotinsnus är den största andelen (knappt 11 procent) mellan 16 och 29 år. Den största andelen som använder snus med tobak är 30-39 år (knappt 21 procent).

Ingen skillnad mellan könen i användning av nikotinsnus

En större andel män än kvinnor uppger att de använder snus som innehåller tobak, antingen varje dag eller ibland. En ungefär lika stor andel män och kvinnor använder nikotinsnus (figur 3).

Figur 3. Andel (procent) av deltagare i åldern 16-88 år som uppger användning av snus som innehåller tobak och nikotinsnus, uppdelat på män och kvinnor.

En större andel män (20 procent) än kvinnor (drygt sex procent) använder snus som innehåller tobak. En ungefär lika stor andel män och kvinnor använder nikotinsnus.

Smaksättning av nikotinsnus

Majoriteten av de som använder nikotinsnus uppger att det snus de använder är smaksatt med annan smak än tobak. Mint/mentol och frukt är exempel på smaker som flera deltagare föredrar.

Om undersökningen

I maj 2021 skickades en enkät om tobaks- och nikotinanvändning ut till deltagare i webbpanelen Hälsorapport som drivs av Folkhälsomyndigheten. Totalt besvarade 2990 personer från 16 år och uppåt enkäten, vilket utgör 62 procent av det totala antalet deltagare i panelen. Deltagarna fick svara på om och hur ofta de använder tobaks- och nikotinprodukter och även lämna kommentarer i fritext.