Ingrediensrapportering av tobak för vattenpipa

Lyssna

Du som tillverkare eller importör ska rapportera ingredienser och betala en avgift för varje tobak för vattenpipa som du avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Varje år ska du även lämna uppgifter till oss, bland annat om produktens svenska försäljningsvolym.

Ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Ingrediensrapportering

Som tillverkare eller importör ansvarar du för att ingredienser i tobak för vattenpipa rapporteras till oss. Rapporteringen omfattar de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden.

 • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Rapporteringen av ingredienser ska ske via EU:s webbportal EU Common Entry Gate (EU-CEG) senast åtta veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Ändrad produkt innebär exempelvis att sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad tobaksvara ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats. En rapportering ska även göras när produkten slutar att säljas på den svenska marknaden, komihåg att återkalla produktens svenska produktpresentation i EU-CEG.

Rapporteringen ska lämnas efter märke och typ av tobaksvara, och bland annat innehålla:

 • En förteckning över alla ingredienser, och mängderna av dessa ingredienser, som används vid tillverkningen av tobaksvaran. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i tobaksvaran.
 • För varje ingrediens ska även följande uppgifter lämnas:
  • Ett meddelande som anger skälen till att ingrediensen ingår i tobaksvaran.
  • Ingrediensens status, inbegripet om den har registrerats enligt Reach-förordningen.
  • Klassificering enligt CLP-förordningen.
  • Relevanta toxikologiska uppgifterna om ingrediensen i förbränd eller oförbränd form, efter vad som är lämpligt, särskilt beträffande effekterna på konsumenternas hälsa och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter.

Reach-förordningen (EU-förordning 1907/2006) (eur-lex.europa.eu)

CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) (eur-lex.europa.eu)

Årlig rapporteringsskyldighet

Du som tillverkare eller importör av tobak för vattenpipa ska senast den 31 januari varje år, avseende föregående år, lämna följande information om tobak för vattenpipa till oss via EU-CEG:

 • Tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp. Uppgifter om tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier som redan rapporterats till oss, behöver inte rapporteras på nytt varje år.
 • Sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som du utför i samband med lanseringen av nya sorter av tobak för vattenpipa.
 • Den svenska försäljningsvolymen efter varumärke och produktsort, i antal eller kilogram.

Avgift för ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Vi tar ut avgifter, 13 000 kronor för ingrediensrapporteringen av tobak för vattenpipa. Det är tillverkaren eller importören som lämnar uppgifter om produkten som ska betala avgift för varje märke och typ:

 • Första gången en tobaksvara rapporteras på den svenska marknaden.
 • När en tobaksvara rapporteras som återlanserad på den svenska marknaden efter att den varit återkallad från denna marknad.
 • Vid en väsentlig ändring av en tobaksvara, det vill säga när sammansättningen av en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter.

Vi tar även ut en avgift för den årliga rapporteringsskyldigheten, 1 500 kronor för tobak för vattenpipa. Det är tillverkaren eller importören som rapporterat uppgifterna som ska betala avgiften för varje märke och typ. Observera att för den årliga rapporteringen skickar myndigheten vanligtvis ut betalningsanvisningar efter den 31 januari, avseende föregående år.

Vi skickar en betalningsanvisning till dig månaden efter rapporteringen har gjorts i EU-CEG. På betalningsanvisningen framgår det hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Betalningsinformation

Mottagare: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna

Org nr: 2021006545

Momsreg nr: SE202100654501

Bank: Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm

Bankgiro: 5255-1645

Kontonummer: 12810122075

IBAN: SE94 1200 0000 0128 1012 2075

BIC/SWIFT: DABASESX

Användarkonto och EU-CEG

Du behöver ett EU-Login konto samt ett uppgiftslämnar-ID till EU-CEG för att rapportera ingredienser i tobak för vattenpipa till oss via EU-CEG. Du ansöker om uppgiftslämnar-ID på Europeiska Kommissionens webbplats för EU-CEG:

Aktuella kontaktuppgifter

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Vi använder denna information vid kontakt med dig som tillverkare eller importör.

Konfidentiella uppgifter

Vid rapportering av ingredienser har du möjlighet att ange om lämnad uppgift är företagshemlighet eller i övrigt konfidentiell. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet eller i övrigt är konfidentiell.

Offentliggjorda uppgifter om tobak för vattenpipa

Uppgifter om rapporterad tobak för vattenpipa som inte utgör företagshemlighet visas i förteckningen:

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

 • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 8 veckor sedan eller anmäldes för minst 6 månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
 • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.
 • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mycket små mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
 • Förteckningen innehåller endast information om rapporterade produkter och innebär inte att vi kontrollerat att produkterna uppfyller samtliga lagkrav.