Ingrediensrapportering av tobaksvaror för rökning

Lyssna

Du som tillverkar eller importerar tobaksvaror för rökning ska rapportera ingredienser och betala en avgift för de produkter som du avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Varje sådan produkt omfattas även av en årlig rapporteringsskyldighet med tillhörande avgift.

Ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Tobaksvaror för rökning som är avsedd att tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska ingrediensrapporteras till oss innan de får tillhandahållas. Dessa produkter omfattas även av en årlig rapporteringsskyldighet. Det är du som tillverkare eller importör som ansvarar för rapporteringen.

 • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Avgift för ingrediensrapportering och årlig rapporteringsskyldighet

Vi tar ut följande avgifter:

 • 13 000 kronor för rapportering av ingredienser för varje märke och typ av tobaksvaror för rökning. Avgift för ingrediensrapportering tas ut:
  • Första gången en tobaksvara rapporteras på den svenska marknaden.
  • När en tobaksvara rapporteras som återlanserad på den svenska marknaden efter att den varit återkallad från denna marknad.
  • Vid en väsentlig ändring av en tobaksvara, det vill säga när sammansättningen av en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter.
 • 1 500 kronor för den årliga rapporteringen för varje märke och typ av tobaksvaror för rökning.

Vi skickar en betalningsanvisning till dig som rapporterat uppgifterna månaden efter rapporteringen har gjorts i EU-CEG. Observera att för den årliga rapporteringen skickar vi vanligtvis ut betalningsanvisningar efter den 31 januari, avseende föregående år. På betalningsanvisningen framgår det hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Betalningsinformation

Mottagare: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna

Org nr: 2021006545

Momsreg nr: SE202100654501

Bank: Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm

Bankgiro: 5255-1645

Kontonummer: 12810122075

IBAN: SE94 1200 0000 0128 1012 2075

BIC/SWIFT: DABASESX

Ingrediensrapportering

Rapporteringen av ingredienser ska ske via EU:s webbportal EU Common Entry Gate (EU-CEG) senast 8 veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Ändrad produkt innebär exempelvis att sammansättningen av ingredienserna i en rapporterad tobaksvara ändras så att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats.

Du ska också rapportera när en produkt upphör att tillhandahållas på den svenska marknaden, det vill säga du behöver återkalla produktens svenska produktpresentation i EU-CEG. Även detta ska ske 8 veckor innan produkten upphör att tillhandahålls. Om det förhållande som föranlett upphörandet inte har kunnat förutses, ska rapporteringen ske utan dröjsmål.

Innehållet i ingrediensrapporteringen

Rapporteringen ska lämnas efter märke och typ av tobaksvara, och bland annat innehålla:

 • En förteckning över alla ingredienser, och mängderna av dessa ingredienser, som används vid tillverkningen av tobaksvaran. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i tobaksvaran.
 • För varje ingrediens ska även följande uppgifter lämnas:
  • Ett meddelande som anger skälen till att ingrediensen ingår i tobaksvaran.
  • Ingrediensens status, inbegripet om den har registrerats enligt Reach-förordningen.
  • Klassificering enligt CLP-förordningen.
  • Relevanta toxikologiska uppgifterna om ingrediensen i förbränd eller oförbränd form, efter vad som är lämpligt, särskilt beträffande effekterna på konsumenternas hälsa och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter.

Reach-förordningen (EU-förordning 1907/2006) (eur-lex.europa.eu)

CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) (eur-lex.europa.eu)

Vid rapportering av ingredienser har du möjlighet att ange om lämnad uppgift är företagshemlighet eller i övrigt konfidentiell. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet eller i övrigt är konfidentiell.

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Vi använder denna information vid kontakt med dig som tillverkare eller importör.

Årlig rapporteringsskyldighet

Du som tillverkare eller importör av tobaksvaror för rökning ska årligen senast den 31 januari varje år, avseende föregående år, lämna följande information till oss via EU-CEG:

 • Tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller ingredienser och utsläpp. Uppgifter om tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier som redan rapporterats till oss, behöver inte rapporteras på nytt varje år.
 • Sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar som du utför i samband med lanseringen av nya sorter av rökfria tobaksvaror.
 • Den svenska försäljningsvolymen efter varumärke och produktsort, i antal eller kilogram.

Offentliggjorda uppgifter om tobaksvaror för rökning

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror (på engelska)

Uppgiftslämnar-ID och EU-CEG

Du behöver ett EU-Login konto samt ett uppgiftslämnar-ID till EU-CEG för rapportering via EU-CEG till oss. Du ansöker om uppgiftslämnar-ID på Europeiska Kommissionens webbplats för EU-CEG: