Sjukdomen ger vanligen smärta och utslag i form av blåsor. Typiskt för sjukdomen är att blåsorna lägger sig som ett band på ena sidan av kroppen, men de kan komma var som helst på kroppen. En vanlig komplikation är postherpetisk neuralgi (PHN) med smärta i nerver som kvarstår mer än tre månader. PHN drabbar cirka tio procent av dem som får bältros.

En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros. Man kan inte få bältros av någon som har vattkoppor eller bältros. I ovanliga fall kan en person med bältros smitta någon som inte har haft vattkoppor, denne får då vattkoppor.

Vaccin

Vaccinet innehåller levande försvagat varicella zoster-virus. Bältrosvaccin innehåller samma virusstam som vattkoppsvaccinet men i betydligt större mängd. Vaccinet ges med en singeldos och ska injiceras subkutant (under huden).

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år och ger skydd mot både bältros och PHN. För närvarande rekommenderas vaccination efter individuell bedömning och beaktande av:

  • den ökade risken för bältros och postherpetisk neuralgi med ökande ålder
  • individuella riskfaktorer utöver ålder för att utveckla bältros och dess komplikationer

Läs mer i dokumentet Vaccination mot bältros: En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vem ska inte vaccineras?

  • personer med allvarlig immunbrist
  • personer med pågående immunsuppressiv behandling
  • personer som har säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet
  • gravida
  • personer med aktiv obehandlad tuberkulos

Vid hög feber bör man uppskjuta vaccination.

Skyddseffekt

Kliniska studier har visat att vaccination minskade incidensen av bältros med 50 procent och PHN med 67 procent. Smärta i samband med pågående bältrosinfektion minskade med 60 procent.

Skyddets varaktighet och behovet av påfyllnadsdos är för närvarande inte fastställda. Långtidsuppföljningen upp till tio år har visat en successivt avtagande skyddseffekt.

Biverkningar

Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad, ömhet och klåda på injektionsstället. Huvudvärk är en annan vanlig biverkan. Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall.

Läs mer på andra webbplatser

Läkemedelsverket: Zostavax monografi

CDC: Shingles Vaccination (webbsidan är på engelska)