Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Det är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år).

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till influensa) är det i regel pneumokocker som är orsaken. Pneumokockinfektioner är vanligtvis lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen. Det finns ett 90-tal kända serotyper av pneumokocker.

Pneumokockinfektion i Sverige

Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes nationellt i 2009. Innan den allmänna vaccinationen insjuknade cirka 100 barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom per år och 3-4 barn dog. Sedan vaccinationen införts i programmet har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom minskat kraftigt bland barn under två år.

Här hittar du den senaste statistiken, samt årsrapporter med kommentarer.

Pneumokockinfektion i världen

Cirka 1,5 till 2 miljoner människor dör av pneumokockinfektioner varje år i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) inträffar årligen cirka 14,5 miljoner fall av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under fem år, med 826 000 dödsfall. 144 av världens länder har infört vaccination mot pneumokocker i vaccinationsprogram.

Vaccin

Det finns två typer av pneumokockvaccin:

  • konjugatvaccin

Vaccin där kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln.
Två konjugatvacciner finns tillgängliga varav det ena ger skydd mot 10 (PCV10) och det andra mot 13 (PCV13) pneumokockserotyper. PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna.

  • polysackaridvaccin

Vaccin bestående av polysackarid (kolhydrat) från pneumokockernas bakteriekapsel. Polysackaridvacciner fungerar inte hos de minsta barnen, vars immunsystem inte kan bilda antikroppar mot ren kolhydrat.
Polysackaridvaccin ger skydd mot 23 pneumokockserotyper (PPV23). Godkänd för vaccination av barn från två års ålder och vuxna.

Vem rekommenderas vaccination?

Konjugatvaccin

Konjugatvaccin mot pneumokocker ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader

3-dosschema gäller för barn under 1 år. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser. Barn i åldern 2-5 år vaccineras med en (PCV13) eller två doser (PCV10) beroende på vaccin. Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.

Äldre barn som inte är vaccinerade, men som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom och cochleaimplantat i örat. Även vuxna i vissa riskgrupper rekommenderas vaccination med konjugatvaccin.

Polysackaridvaccin

Polysackaridvaccin rekommenderas till barn över två år och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger högre risk för allvarlig pneumokockinfektion samt personer som är 65 år och äldre.

Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination och med vilken typ av vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Vem ska inte vaccineras?

Vissa ska inte vaccineras mot pneumokocker eller bör vänta med vaccination. De som fick en allvarlig (livshotande) reaktion efter en föregående dos ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Vid akut sjukdom med hög feber bör vaccination uppskjutas.

Skyddseffekt

Konjugatvacciner har visats skydda mot cirka 90 procent av de invasiva infektioner som orsakats av de pneumokocktyperna som ingår i vaccinet. Vacciner ger också en viss minskad risk för öron-, bihåle- och lunginflammation.

Flera studier visar en påtaglig så kallad flockeffekt efter införande av allmän vaccination av barn. Sjukdomsfallen minskar alltså även bland ovaccinerade på grund av att smittöverföringen minskar.

Polysackaridvaccin har en något lägre skyddseffekt än konjugatvaccin och effekten varierar beroende på ålder och riskgrupp. Vaccinet skyddar till 60-70 procent mot invasiv sjukdom, men effekten är sämre för några riskgrupper, t ex personer med immunbrist.

Biverkningar

De vanligaste reaktionerna efter vaccination är att det kan bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Minskad aptit förekommer också. Spädbarn kan reagera med feber och irritabilitet. Några personer kan få diarré eller kräkningar.
Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Frågor och svar om pneumokockinfektion

Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Pneumococcal Disease

Immunization Action Coalition. Pneumococcus: Questions and Answers