Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Det är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år).

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till influensa) är det i regel pneumokocker som är orsaken. Pneumokockinfektioner är vanligtvis lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen. Det finns ett 90-tal kända serotyper av pneumokocker.

Pneumokockinfektion i Sverige

Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes nationellt 2009. Innan vaccinationsprogrammet startade insjuknade varje år omkring 100 barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom och 3-4 barn dog. Sedan vaccinationen infördes i programmet har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom minskat kraftigt bland barn. Antalet invasiva infektioner orsakade av typer som ingår de konjugatvacciner som har använts inom barnvaccinationsprogrammet har minskat i alla åldersgrupper. Idag är incidensen högst bland personer 65 år och äldre.

Pneumokockinfektion: statistik och årsrapporter med kommentarer

Pneumokockinfektion i världen

Cirka 1,5 till 2 miljoner människor dör av pneumokockinfektioner varje år i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) inträffar årligen cirka 14,5 miljoner fall av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under fem år, med 826 000 dödsfall. 144 av världens länder har infört vaccination mot pneumokocker i vaccinationsprogram.

Vaccin

Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin och polysackaridvaccin.

Konjugatvaccin

I konjugatvaccin (PCV) har kolhydrater från bakteriens kapsel kopplats till ett protein, vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar efter vaccination.

Fyra konjugatvacciner finns tillgängliga som ger skydd mot 10 (PCV10), 13 (PCV13), 15 (PCV15) respektive 20 (PCV20) pneumokockserotyper.

PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, och PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna. PCV15 och PCV20 är godkända för vaccination av vuxna.

Polysackaridvaccin

Polysackaridvaccin (PPV) består endast av kolhydrater från pneumokockernas bakteriekapsel. Polysackaridvacciner fungerar inte hos de minsta barnen, vars immunsystem inte kan bilda antikroppar mot ren kolhydrat.

Polysackaridvaccinet ger skydd mot 23 pneumokockserotyper (PPV23). Det är godkänt för vaccination av barn från två års ålder och vuxna.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinationsprogram för barn

Barn erbjuds vaccination mot pneumokocker med konjugatvaccin inom barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

3 månader + 5 månader + 12 månader

För barn under 1 år gäller 3-dosschema. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser. Barn i åldern 2-5 år vaccineras med en (PCV13) eller två doser (PCV10) beroende på vaccin. Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.

Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper

Från och med mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Omfattningen av vaccinationsprogrammet är däremot inte helt bestämd än. Tillsvidare gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommenderad vaccination till riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre.

Du hittar information om vilka grupper som rekommenderas vaccination och med vilken typ av vaccin i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022)

Vem ska inte vaccineras?

De som fick en allvarlig (livshotande) reaktion efter en föregående dos ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras. Vid akut sjukdom med hög feber bör vaccination uppskjutas.

Skyddseffekt

Konjugatvacciner har visats skydda mot cirka 90 procent av de invasiva infektioner som orsakats av de pneumokocktyperna som ingår i vaccinet. Vacciner ger också ett visst skydd mot öron-, bihåle- och lunginflammation.

Flera studier visar en påtaglig så kallad flockeffekt efter införande av allmän vaccination av barn. Sjukdomsfallen orsakade av pneumokocktyper som ingår i vaccinet minskar alltså även bland ovaccinerade på grund av att smittöverföringen minskar.

Polysackaridvaccin har visat ge skydd mot invasiv sjukdom och lunginflammation. Skyddseffekten kan vara sämre hos några riskgrupper, t ex personer med immunbrist.

Biverkningar

De vanligaste reaktionerna efter vaccination är att det kan bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Minskad aptit förekommer också. Spädbarn kan reagera med feber och irritabilitet. Några personer kan få diarré eller kräkningar. Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Läs mer på andra webbplatser