Vaccination mot TBE

Lyssna

TBE (tick-borne encephalitis), fästingburen encefalit, är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen.

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Sjukdomsinformation om TBE

TBE i Sverige

Fall av TBE rapporteras numera från Skåne i söder till Gävleborgs och Dalarnas län i norr, med sporadiska fall även längre norrut längs med Östersjökusten.

TBE – sjukdomsstatistik

Vissa kommuner har en förhöjd förekomst av TBE, men det kan finnas en risk att smittas även i kommuner som ännu inte har haft några eller så många fall av TBE, eftersom TBE-viruset sprider sig över landet.

Områden med förhöjd förekomst av TBE

För mer information om lokala riskområden inom olika regioner, se respektive smittskyddsenhets hemsida.

Vaccin

I Sverige marknadsförs för tillfället vaccin mot TBE av två producenter. De förekommer dels som beredningar om 0,5 ml ämnade för äldre barn och vuxna (från 12 respektive 16 års ålder beroende på vaccin), och dels i beredningar om 0,25 ml ämnade för yngre barn. Vaccinerna är antigenmässigt likartade, avdödade helvirusvacciner och ska som regel ges intramuskulärt. TBE-vaccin kan ges från 1 års ålder. Båda vaccinerna skyddar mot alla subtyper av TBE-virus.

Vem rekommenderas vaccination?

Regionernas smittskyddsenheter brukar rekommendera vaccination till permanent- och sommarboende i riskområden, och särskilt till personer som i dessa områden vistas mycket i skog och mark och som ofta blir fästingbitna. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

Smittskyddsenheterna har gemensamt utarbetat ett vaccinationsschema som de rekommenderar. Det finns tillgängligt på flera olika smittskyddsenheters hemsidor.

Vem ska inte vaccineras?

Barn under ett år ska inte vaccineras mot TBE. En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras. Personer som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Skyddseffekt

Cirka 90 procent av de vaccinerade har skyddande antikroppar två veckor efter den andra vaccindosen. Två vaccindoser kan anses ge ett tillräckligt skydd som varar ungefär ett år. Efter tre doser enligt den normala tidtabellen har nästan 100 procent av de vaccinerade skydd i minst tre år. Forskningsrön visar att över 90 procent av de vaccinerade har en skyddande antikroppsnivå ännu fem år efter den andra påfyllnadsdosen (det vill säga efter sammanlagt fem vaccindoser).

Vaccinet skyddar endast mot TBE. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borrelia-bakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symtom.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Några personer kan få lätt feber, diarré eller kräkning. Andra reaktioner är sällsynta.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer