Hur bedrivs förebyggande arbete?

En förutsättning för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete är kunskap om den aktuella och lokala situationen. Genom att regionalt eller lokalt kartlägga och analysera den lokala narkotikasituationen samt möjliga orsaker och bidragande faktorer till denna situation får man ett underlag för val av insatser och uppföljning av valda interventioner.

Som en hjälp i arbetet finns det nu en europeisk manual för drogförebyggande arbete: European Drug Prevention Quality Standards med tillhörande praktiska verktyg (EDPQS) och en svensk sammanfattning av manualen har tagits fram, i form av en snabbguide. Syftet med snabbguiden är att ge vägledning, råd och information åt yrkesverksamma, framför allt samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på lokal och regional nivå. Den kan bland annat fungera som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. Förutom till projektverksamhet kan snabbguiden även användas för ordinarie förebyggande arbete som behöver kvalitetssäkras.

Narkotikaförebyggande arbete kan ske på många olika sätt och arenor. Eftersom risk- och skyddsfaktorer ofta samvarierar är det bra att arbeta på flera olika arenor för att få större preventiv effekt.

Arenor

Vanliga, men inte nödvändigtvis effektiva, områden att arbeta förebyggande inom är:

Kontextuell prevention (environmental prevention)

Kontextuell prevention syftar till att förändra den kulturella, sociala, fysiska och ekonomiska miljön (eller kontexten) i vilken människor fattar beslut om narkotikabruk. Det här perspektivet utgår från att människor inte fattar beslut enbart på grund av personliga egenskaper utan snarare att vi påverkas av många olika faktorer i vår närmiljö som exempelvis vad som uppfattas normalt och accepterat i vårt samhälle, lagar och regler och tillgängligheten till narkotika. Kontextuell prevention kan vara insatser som görs för att förbättra människors livsförutsättningar och barns uppväxtvillkor, men kan också handla om lagstiftning och kontroll av lagens efterlevnad i syfte att begränsa tillgången till narkotika.

Familj

Prevention inom familjen handlar framför allt om att stärka familjerelationer och föräldrar i sitt föräldraskap, samt att föräldrar och barn kan kommunicera om alkohol och narkotika samt vilka regler som gäller i familjen.

Skolbaserade insatser

Skolan är en vanlig arena för förebyggande arbete. Här genomförs program och arbetssätt med olika syften. Det finns program som förbättrar klassrumsmiljön genom att stödja läraren i ett gott ledarskap för att minska problembeteende och stärka elevernas skolresultat. Andra program syftar till att stärka elevernas sociala och personliga färdigheter som exempelvis att stå emot grupptryck. Programmen har ofta fokus på sociala normer och inkluderar ofta information om olika droger och dess skadeverkningar. En viktig skyddsfaktor för barn och ungdomar är att klara skolan och alltfler skolor väljer att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling.

Tidiga insatser

Tidiga insatser ges vanligen inom primärvården men också inom skolan, arbetsplatsen eller via internet. Insatsen ges enskilt till personer som kan vara i risk för ett problematiskt narkotikabruk. Kort rådgivning ges av t ex en sjuksköterska eller lärare som har utbildats i arbetssättet och vid behov hänvisas personen till vidare behandling. Ofta består rådgivningen av samtal med fokus på att stödja personen i att fatta beslut och upprätta målsättningar för sitt narkotikabruk.

Arbetslivet

Att tidigt upptäcka narkotikabruk på arbetsplatsen är betydelsefullt, bland annat för att förebygga olyckor och ohälsa. Grunden är att ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy och att ge stöd till personer som behöver hjälp.

Medier

Kampanjer i olika mediekanaler, som exempel via TV, tidningar eller affischer i offentliga miljöer och sociala medier, brukar ses som ett relativt enkelt sätt att nå ett stort antal människor med olika typer av förebyggande budskap.

Läs mer

För att läsa mer om kartläggning och uppföljning, se även Metoder för kartläggning och uppföljning.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.