Regleringen av tobaksvaror innebär bland annat att det ska finnas hälsovarningar på förpackningar för tobaksvaror samt att tillverkare och importörer ska lämna ingrediensrapporter till Folkhälsomyndigheten. (9 och 16 §§ tobakslagen)

Avgifter för tobaksvaror

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter

Den 1 mars 2018 beslutade Folkhälsomyndigheten om nya föreskrifter. Föreskrifterna handlar om "verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksvaror" vilket innebär bestämmelser om när och hur en avgift för tobaksvaror ska betalas. Föreskrifterna trädde i kraft den 26 mars 2018.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksvaror, HSLF-FS 2018:5

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för tobaksvaror

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för den information som du, som tillverkare eller importör av tobaksvaror, rapporterar till oss via EU:s webbportal EU-CEG. Uppgifterna gäller ingredienser i tobaksvaror som du avser att tillhandahålla till konsumenter i Sverige.

Läs information om ingrediensrapportering

Avgiftsskyldigheten för tobaksvaror gäller för de rapporteringar som har gjorts från och med den 1 augusti 2017.

Den som lämnar uppgifter om tobaksvaror ska betala avgift för varje märke och typ

 • första gången uppgifterna lämnas till Folkhälsomyndigheten
 • vid den årliga rapporteringen av marknadsundersökningar, studier m.m. som sker till Folkhälsomyndigheten
 • om sammansättningen av en rapporterad tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter.

Så här betalar du en avgift

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka varor och produkter som har anmälts, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter om e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften för rapportering av tobaksvaror är:

 • 21 200 kronor för cigaretter
 • 17 200 kronor för rulltobak
 • 13 200 kronor för tobak för användning i munnen
 • 13 600 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Avgiften för den årliga rapporteringen av tobaksvaror är:

 • 23 000 kronor för cigaretter
 • 21 500 kronor för rulltobak
 • 900 kronor för tobak för användning i munnen
 • 2 700 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Vilka regler styr avgifterna?

Rätten för Folkhälsomyndigheten att ta ut en avgift för tobaksvaror framgår av 19 b § andra stycket tobakslag (1993:581) och 7 § tobaksförordning (2006:354).
Avgifternas storlek framgår av 8 och 9 §§ tobaksförordning (2006:354).
Hur avgifterna ska tas ut framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter, HSLF-FS 2018:5.

Personuppgifter

Läs information om hur Folkhälsomyndigheten hanterar personuppgifter.

Har du frågor?

Vid frågor gällande avgifter kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.

Avgifter för återkallade tobaksvaror

Återkallade tobaksvaror kan komma att omfattas av avgifterna, om uppgifter för dessa tobaksvaror har lämnats in till oss 1 augusti 2017 eller senare.