Försäljning av tobaksvaror till konsumenter

Här hittar du information om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Underliggande innehåll:

Försäljning av tobaksvaror

Innan försäljning av tobaksvaror får ske till konsumenter ska det anmälas till den kommun där försäljningens ska ske. Tillsammans med anmälan ska du även skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram. (12 c § tobakslagen)

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter ska du ta hänsyn till följande:

  • åldersgräns 18 år
  • kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar
  • kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak
  • tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt
  • tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten
  • en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten

Uppfylls inte ovanstående krav får du inte sälja tobaksvaror. (12–12 f tobakslagen, 3 § tobaksförordningen).

Krav på åldersgräns och skylt

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. (12 § tobakslagen)

Styckförsäljning och förpackningskrav

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Cigaretter får inte tillhandahållas konsumenter i ett mindre antal än 20 stycken. (12 b § tobakslagen).

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter med en mindre mängd tobak än 30 gram. (12 b § tobakslagen).

För mer information om vilka typer av förpackningar som cigaretter och rulltobak får säljas se Förpackning avseende cigaretter och rulltobak.

Anmälan och egenkontroll

Innan tobaksvaror i detaljhandel får tillhandahållas konsumenter ska försäljningen anmälas till kommunen. Tillsammans med anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. (12 c § tobakslagen).

Näringsidkaren som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning ska även informera och ge det stöd som behövs till sin personal så att de ska kunna följa reglerna kring tobaksförsäljning. (12 d § tobakslagen).

För regler avseende hur en anmälan går till i den kommun där ni ska sälja tobaksvaror, kontakta kommunens tobakshandläggare.

Märkning

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart oriktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning eller kombinerad hälsovarning. (11 § tobakslagen).

Förpackning till en tobaksvara eller själva tobaksvaran får exempelvis inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt. (9 a § tobakslagen).

Detaljerade regler

Märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Märkning av övriga tobaksvaror för rökning

Märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror

Rapportering av ingredienser

Tobaksvaror får bara säljas till konsumenter i Sverige om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att varan är rapporterad. (16 § tobakslagen).

Här kan du se vilka tobaksvaror som är rapporterade och får säljas till konsumenter i Sverige

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning så kan kommunen och Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. De får även besluta om att en tobaksvara ska tas omhand. (19 a och 20–21 §§ tobakslagen).

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Kommunen och polismyndigheten utför tillsyn

En kommun och polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (22 och 23 §§ tobakslagen).

Kommunen kan även utföra kontrollköp av tobaksvaror för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen för tobaksförsäljning. (22 a–b §§ tobakslagen).

Information om kontrollköpsmetoden

Anvisningar för betalning

Betalningsanvisningar för årliga avgifter (tobak) kommer att skickas ut under våren 2019.

Om avgifter för tobaksprodukter 

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.