Försäljning av tobaksvaror till konsumenter

Här hittar du information om de regler i tobakslagen som gäller vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Underliggande innehåll:

Försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror behövs ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. (5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter)

Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tillstånd. (5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter)

Vid försäljning av tobaksvaror till konsumenter ska du ta hänsyn till följande:

  • åldersgräns 18 år
  • kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar
  • kraven på styckförsäljning av cigaretter och rulltobak
  • tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt
  • tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten
  • en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten

För mer information om tillstånd se Tillstånd.

För mer information om egenkontrollprogram se Egenkontrollprogram.

Krav på åldersgräns och skylt

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. (5 kap. 18 § lagen om tobak och liknande produkter)

Styckförsäljning och förpackningskrav

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Cigaretter får inte tillhandahållas konsumenter i ett mindre antal än 20 stycken. (5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter).

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter med en mindre mängd tobak än 30 gram. (5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter).

En styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Portionsförpackat snus får inte tillhandahållas konsumenter med mindre antal än 20 portioner. (5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter)

För mer information om vilka typer av förpackningar som cigaretter och rulltobak får säljas se Förpackning avseende cigaretter och rulltobak.

Märkning

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart oriktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning eller kombinerad hälsovarning. (3 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter).

Förpackning till en tobaksvara eller själva tobaksvaran får exempelvis inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt. (3 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter).

Detaljerade regler

Märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Märkning av övriga tobaksvaror för rökning

Märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror

Registrering av gränsöverskridande distansförsäljning

Så här registrerar du uppgifter om din gränsöverskridande distansförsäljning

Du som näringsidkare, som varken har säte eller sin affärsverksamhet i Sverige och som via gränsöverskridande distansförsäljning vill sälja tobaksvaror till konsumenter i Sverige, behöver registrera din gränsöverskridande distansförsäljning till oss på Folkhälsomyndigheten.

För att göra registreringen så enkel som möjligt, har vi tagit fram en blankett för gränsöverskridande distansförsäljning som du kan använda dig av om du vill.

Blankett för registrering av gränsöverskridande distansförsäljning (Word, 37 kB)

Till registreringen av den gränsöverskridande distansförsäljningen ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram.

Uppgifterna om din gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksprodukter skickar du till Folkhälsomyndigheten, antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se.

Postadresser:
Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 831 40 Östersund.
Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna.

För att du ska få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror måste din registrering först ha bekräftats av oss. Vi hanterar denna bekräftelse skyndsamt.

Ändras något i din försäljning måste du informera oss om det omgående.

Vad innebär gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror?

Gränsöverskridande distansförsäljning är när en näringsidkare, som varken har säte eller sin affärsverksamhet i Sverige, via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

Egenkontroll och egenkontrollprogram vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror ska även utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet kan även fungera som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska följa lagen. Det är du själv som utför kontrollen. Det innebär bland annat att du ska se till att ålderskontroller sker i din verksamhet och att personalen inte säljer tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år.

För vägledning om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla se länk nedan. I vägledningen finns särskilda avsnitt som riktar sig till den som avser att bedriva eller bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor och produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Var finns reglerna?

Reglerna om gränsöverskridande distansförsäljning finns i 5 kap. 5–7 och 21 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Rapportering av ingredienser

Tobaksvaror får bara säljas till konsumenter i Sverige om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att varan är rapporterad. (2 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter).

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning så kan kommunen och Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen kan också återkalla försäljningstillståndet. (7 kap. 9 och 10 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Kommunen och polismyndigheten utför tillsyn

En kommun och polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (7 kap. 17 och 18 §§ lagen om tobak och liknande produkter).

Kommunen kan även utföra kontrollköp av tobaksvaror för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen för tobaksförsäljning. 7 kap. 22 och 23 §§ lagen om tobak och liknande produkter).

Information om kontrollköpsmetoden

Gå till toppen av sidan