Märkning på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.

Med hälsovarning avses en varning om de negativa effekter som produkter har på människors hälsa eller andra oönskade följder av förbrukningen av dessa, inbegripet varningstexter, kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter. (1 kap. 4 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Med kombinerad hälsovarning avses en hälsovarning som består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration. (1 kap. 4 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Hälsovarningar

Allmän varning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med följande allmänna varning:

Rökning dödar

Informationstext

Utöver den allmänna varningen ska varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa vara försedd med följande informationstext:

Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen

Tryckning eller klistermärken

Hälsovarningarna ska vara tryckta, på styckförpackningar av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak i påsar, får hälsovarningarna sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna. På ytterförpackningar ska hälsovarningen tryckas.

Hälsovarningen ska på förpackningen vara återgiven så att den inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att varningen inte får vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.

Hälsovarningen ska förbli intakt när styckförpackningen öppnas.

Hälsovarningen får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning, spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

Placering och storlek

Den allmänna varningen och informationstextens placering och storlek ska vara anpassad efter typ av förpackning som cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa tillhandahålls i.

Cigarettpaket och rulltobak i rätblocksformade förpackningar

Den allmänna varningen återges på den nedre delen av en av styckförpackningarnas sidoytor, och informationstexten ska återges på den nedre delen av den andra sidoytan. Dessa hälsovarningar ska ha en bredd av minst 20 mm.

Förpackningar i form av en ask med fällbart lock

På förpackningar i form av en ask med fällbart lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas i sin helhet på den större delen av dessa delade ytor. Den allmänna varningen ska också framträda på insidan av den övre yta som är synlig när förpackningen är öppen. De laterala sidoytorna ska ha en höjd av minst 16 mm.

Rulltobak i cylinderformade förpackningar

Den allmänna varningen ska finnas på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida. Både den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de ytor på vilka de trycks.

Rulltobak i rektangulära fickor med ett lock som täcker öppningen

Den allmänna varningen och informationstexten ska tryckas på de två ytor som blir synliga då styckförpackningen är helt öppen, enligt illustrationerna för flatbottnad påse och påse med omslutande viklock. Den allmänna varningen och informationstexten ska placeras på den övre kanten och ska täcka 50 % av de respektive ytor på vilka de trycks, enligt illustrationerna för flatbottnad påse och påse med omslutande viklock. Den allmänna varningen ska tryckas på den övre ytan.

Flatbottnad påse:

Placering av märkning på flatbottnad påse

Placering av varning och informationstext på flatbottnad påse

Bilderna är hämtade från avsnitt 1 och 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735.

Påse med omslutande viklock:

Placering av märkning på påse med omslutande viklock

Placering av märkning på påse med omslutande viklock

Bilderna är hämtade från avsnitt 1 och 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735.

Rulltobak i rektangulära fickor med ett lock som täcker öppningen till och med den 20 maj 2018

Undantag medges för rulltobak i rektangulära påsar med omslutande viklock som tillverkats av polyeten, polypropen eller laminatmaterial, enligt illustrationen i påse med omslutande viklock. I stället ska följande regler tillämpas på dessa förpackningar

 • informationstexten får placeras på ytan som blir synlig då styckförpackningen är delvis öppen
 • den allmänna varningen får placeras på den nedre ytan som blir synlig då styckförpackningen är helt öppen
 • den insida av locket som blir synlig då styckförpackningen är helt öppen får inte ha någon annan text eller användas på något annat sätt
 • den allmänna varningen och informationstexten placeras på den övre kanten av de respektive ytor på vilka de trycks.

Rulltobak i påsar som tillverkats eller övergått till fri omsättning till och med den 20 maj 2018 enligt denna övergångsbestämmelse får släppas ut på marknaden till och med den 20 maj 2019.

Påse med omslutande viklock:

Märkning på påse med omslutande viklock, undantag till 20 maj 2018

Märkning på påse med omslutande viklock, undantag till 20 maj 2018

Bilderna är hämtade från avsnitt 3 bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735.

Rulltobak i ståpåsar

Den allmänna varningen och informationstexten placeras på ytor på ståpåsens botten som blir synliga då påsen ligger, enligt illustrationen ståpåse.

Den allmänna varningen ska tryckas på ytan ovanför vecket i styckförpackningens botten och informationstexten på ytan under vecket. Den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de respektive ytor på vilka de trycks. Dessa ytor ska beräknas på basis av dimensionerna efter det att kanterna svetsats.

Ståpåse:

Placering av märkning på ståpåse

Placering av märkning på ståpåse

Bilderna är hämtade från avsnitt 4 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735

Rulltobak som marknadsförs i övriga påsar

Den allmänna varningen och informationstexten ska finnas på de ytor där hälsovarningarnas fulla synlighet säkerställs. Både den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de ytor på vilka de trycks.

Utformning

Den allmänna varningen och informationstexten ska vara

 • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
 • tryckt i svart på vit bakgrund
 • tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen och informationstexten
 • i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den allmänna varningen och informationstexten vara parallella med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant
 • omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för varningen.

Kombinerade hälsovarningar

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med kombinerade hälsovarningar.

De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar, eller set. Varje uppsättning ska användas ett givet år och alterneras på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt visas i samma antal på varje varumärke.

Om du är tillverkare eller importör av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa och behöver tillgång till bildakivets tre set med högupplösta kombinerade hälsovarningar kan du skicka e-post till vårt bildarkiv.

De kombinerade hälsovarningarna ska:

 • innehålla en av nedanstående varningstexter och motsvarande färgfoto från bildarkivet i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU:
  • Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
  • Rökning orsakar mun- och halscancer
  • Rökning skadar lungorna
  • Rökning orsakar hjärtinfarkt
  • Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
  • Rökning ger förträngningar i blodkärlen
  • Rökning ökar risken för blindhet
  • Rökning skadar tänderna och tandköttet
  • Rökning kan döda ditt ofödda barn
  • Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
  • Barn till rökare röker oftare själva
  • Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
  • Rökning minskar fruktsamheten
  • Rökning ökar risken för impotens
 • innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation, exempelvis:
  • Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se
 • täcka 65 % av både den yttre framsidan och baksidan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning. Cylinderformade förpackningar ska uppvisa två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje hälsovarning ska täcka 65 % av respektive halva av den rundade ytan
 • visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning
 • återges på den övre kanten av en styckförpackning och eventuell ytterförpackning och placeras på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen
 • återges enligt nedanstående Layout, Form och Utformning av den kombinerade hälsovarningen
 • på styckförpackningar av cigaretter, ha följande dimensioner. Höjd: minst 44 mm. Bredd: minst 52 mm

Undantag medges till och med den 20 maj 2019 för varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa:

 • i de fall skattemärket eller identifieringsmärket för skatteändamål sätts fast vid den övre kanten av en styckförpackning gjord av kartongmaterial, får den kombinerade hälsovarningen som återges på den bakre ytan placeras direkt nedanför skattemärket eller identifieringsmärket.
 • om en styckförpackning är gjord av mjukt material får en rektangulär yta reserveras för skattemärket eller identifieringsmärket för skatteändamål med en höjd på högst 13 mm mellan paketets övre kant och ytan och den övre änden av de kombinerade hälsovarningarna.

Märkesnamn eller logotyper får inte placeras ovanför hälsovarningarna.

Layout

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 20 % men mindre än 65 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna bredvid varandra enligt illustrationen Bredvid varandra.

Bredvid varandra:

Illustration av hälsovarningar som placerats bredvid varandra

Bilden är hämtad från punkt 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är minst 65 % men högst 70 % av dess bredd kan tillverkare välja om de vill ha ett format där beståndsdelarna placeras under eller bredvid varandra, så länge som alla beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga och inte förvanskas.

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 70 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna under varandra enligt illustrationen Under varandra.

Under varandra:

Placering av hälsovarningar under varandra

Bilden är hämtad från punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Form

Om ett format används där beståndsdelarna placeras under varandra ska fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten och rökavvänjningsinformationen under enligt illustrationen Under varandra. Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 38 % och rökavvänjningsinformationen 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Under varandra:

Placering av hälsovarningar under varandra

Bilden är hämtad från punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Kombinerade hälsovarningar på flip-topförpackningar

Undantag medges från ovanstående form av förpackning om kombinerade hälsovarningar som ska placeras på framsidan av styckförpackningar med vikbart lock, flip-top. På dessa förpackningar ska den kombinerade hälsovarningen utformas enligt följande två punkter:

Om locket är mindre än den yta som är avsedd för fotot och om fotot delas mitt itu när förpackningen öppnas ska

 • varningstexten placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med rökavvänjningsinformationen och fotot under enligt illustrationen Under varandra på båda sidorna av förpackningen
 • fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och rökavvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen

Under varandra på båda sidorna av förpackningen:

Placering av hälsovarningar under varandra på båda sidor av förpackningen

Bilderna är hämtade från avsnitt 4 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Om locket är större än den yta som är avsedd för fotot och om varningstexten och rökavvänjningsinformationen delas mitt itu när förpackningen öppnas ska

 • fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med varningstexten och rökavvänjningsinformationen under enligt illustrationen i Under varandra
 • fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och rökavvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Fotot, varningstexten eller rökavvänjningsinformationen ska inte delas mitt itu då styckförpackningar med vikbart lock, flip-top, öppnas.

Under varandra:

Placering av hälsovarningar under varandra

Bilden är hämtad från punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra ska fotot placeras på den vänstra halvan av den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten ovan till höger och rökavvänjningsinformationen nedan till höger på hälsovarningen enligt illustrationen Bredvid varandra. Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 40 % och rökavvänjningsinformationen 10 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Bredvid varandra:

Placering av hälsovarning på förpackning, bredvid varandra

Bilden är hämtad från punkt 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är högst 20 % av dess bredd på grund av styckförpackningens eller ytterförpackningens form ska ett extra brett format användas där beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen placeras bredvid varandra enligt illustrationen Bredvid varandra i extra brett format. Fotot ska täcka 35 %, varningstexten 50 % och rökavvänjningsinformationen 15 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Bredvid varandra i extra brett format:

Placering av hälsovarningar bredvid varandra i extra brett format

Bilden är hämtad från punkt 3 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.

Utformning av den kombinerade hälsovarningen

Den kombinerade hälsovarningen ska tryckas i fyrfärgssystemet CMYK.

 • Alla beståndsdelar i svart ska vara C0, M0, Y0 och K100.
 • Alla beståndsdelar i varmgult ska vara C0, M10, Y100 och K0.
 • Den kombinerade hälsovarningen ska återges med en minimiupplösning på 300 dpi om den trycks i faktisk storlek.
 • Varningstexten ska tryckas i vitt på svart bakgrund.
 • Rökavvänjningsinformationen ska tryckas i svart på varmgul bakgrund.

Ram vid placering av beståndsdelar bredvid varandra

Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra på båda sidorna av förpackningen eller om ett extra brett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra, ska en svart ram på 1 mm tryckas mellan rökavvänjningsinformationen och fotot inom den yta som är avsedd för rökavvänjningsinformationen.

Återgivning av foto

Fotot ska:

 • återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller förlängd bakgrund
 • inte vara beskuret för nära eller för långt från bildens fokus
 • vara i rätt skala och inte ha fel proportioner.

Utformning av varningstexten och rökavvänjningsinformationen

 • Varningstexten och rökavvänjningsinformationen ska vara vänsterställda och vertikalt centrerade.
 • Varningstexten och rökavvänjningsinformationen ska vara tryckt i Neue Frutiger Condensed Bold
 • Varningstexten ska vara tryckt i en enhetlig typsnittsstorlek.
 • Varningstextens och rökavvänjningsinformationens typsnittsstorlekar ska vara så stora som möjlig för att säkerställa maximal synlighet av texten.
 • Den minsta typsnittsstorleken som får användas för varningstexten är 6 pt och den minsta typsnittsstorleken för rökavvänjningsinformationen är 5 pt.
 • Radavståndet ska vara 2 pt större än varningstextens typsnittsstorlek och 1–2 pt större än rökavvänjningsinformationens typsnittsstorlek.
 • Varningstexten ska återges enligt följande:
  • Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
  • Rökning orsakar mun- och halscancer
  • Rökning skadar lungorna
  • Rökning orsakar hjärtinfarkt
  • Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
  • Rökning ger förträngningar i blodkärlen
  • Rökning ökar risken för blindhet
  • Rökning skadar tänderna och tandköttet
  • Rökning kan döda ditt ofödda barn
  • Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
  • Barn till rökare röker oftare själva
  • Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
  • Rökning minskar fruktsamheten
  • Rökning ökar risken för impotens

(3 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 1 kap. 6–10 §§, 2 kap. 1–25 §§ och 5 kap. 2–7 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Illustrationer

Editing of CHW (PDF, 13,4 MB) är ett icke bindande underlag som är framtagen för att visa hur kombinerade hälsovarningen på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa kan placeras och utformas.

Övrig märkning

Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa och på själva tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran
 • antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar
 • liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
 • antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
 • hänvisar till smak, doft eller tillsatser
 • antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken. (3 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Förbud och sanktioner

Om en förpackning saknar hälsovarning eller har sådan otillåten märkning som presenteras under rubriken Övrig märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter i Sverige. (3 kap. 1 § tredje stycket delvis och 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om märkning ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (7 kap. 9 § lagen om tobak och liknande produkter)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan