Alkoholkonsumtion bland barn och unga

Lyssna

Här presenteras utvecklingen av alkoholkonsumtion bland barn och unga i Sverige. Samtliga mått som används visar att alkoholkonsumtionen totalt sett har minskat bland unga under 2000-talet.

Barn och unga är särskilt sårbara för alkoholens effekter. En hög alkoholkonsumtion i ung ålder ökar risken för skador och sjukdomar, men även ökad konsumtion och relaterade skador senare i livet. För att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter av orsakade av alkohol och att antal barn och unga som debuterar tidigt med alkohol ska minska behöver du som arbetar förebyggande ha kunskap om deras alkoholkonsumtion. Här hittar du statistik om alkoholkonsumtion bland barn och unga och länkar till fördjupad kunskap.

Mer om begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

Hur många unga dricker alkohol?

I den nationella skolundersökningen som genomförs årligen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) får elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 svara på frågan om de druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna. År 2023 var det 39 procent av eleverna i årskurs 9 som svarade att de har druckit alkohol det senaste året. Bland eleverna i gymnasiets år 2 var det 70 procent. Andelen alkoholkonsumenter i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 har sjunkit under en längre tid, men den nedåtgående trenden har stannat av. Parallellt med den minskade konsumtionen har även de alkoholrelaterade skadorna bland unga minskat.

Figur 1. Andel (procent) skolelever som uppgav att de druckit alkohol någon gång det senaste året, 2012–2023.

Andelen alkoholkonsumenter i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 har sjunkit under en längre tid.

Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020 på grund av covid-19-pandemin.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Flickor börjar dricka alkohol tidigare än pojkar

År 2023 uppgav 14 procent av eleverna i årskurs 9 att de har druckit alkohol innan 14 års ålder. Det är fler flickor (17 procent) än pojkar (12 procent) som druckit alkohol vid den åldern. Efter att andelen tidigare har sjunkit har den sedan några år tillbaka legat relativt stabilt.

Det är färre elever som uppger att de varit berusade av alkohol innan 14 års ålder, jämfört med de som uppger att de druckit alkohol. Sju procent av flickor och fyra procent av pojkar har druckit sig berusade.

Figur 2. Andel (procent) skolelever i årskurs 9 som uppgav att de har druckit alkohol, samt druckit sig berusade, innan 14 års ålder, 2012-2023.

Andelen skolelever i årskurs 9 som uppgav att de druckit alkohol samt druckit sig berusade sjönk mellan 2012 och 2017 för att sedan ligga relativt stabilt. Andelen flickor har ökat något de senaste åren.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Barn och unga som dricker en större mängd alkohol

Att dricka en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle kallas intensivkonsumtion. Intensivkonsumtion innebär en ökad risk för alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Läs mer om alkoholrelaterade skador och sjukdomar:

Alkoholens skadeverkningar

Färre elever dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle

I årskurs 9 var det sex procent av eleverna som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad under 2023. I gymnasiets år 2 var det 22 procent av eleverna. Intensivkonsumtionen har minskat både bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 mellan 2012–2023.

Små skillnader mellan flickors och pojkars intensivkonsumtion

Det är små skillnader mellan flickor och pojkars intensivkonsumtion. I årskurs 9 är det något fler flickor (åtta procent) som uppger en intensivkonsumtion jämfört med pojkar (fem procent). I gymnasiets år 2 är det något fler pojkar (24 procent) som uppger en intensivkonsumtion jämfört med flickor (20 procent).

Figur 3. Andel (procent) skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad under det senaste året, 2012–2023.

Andelen skolelever som uppgav en intensivkonsumtion av alkohol har sjunkit mellan 2012 och 2023.

Ingen datainsamling genomfördes i gymnasiet 2020 på grund av covid-19-pandemin.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Berusningsdrickande har under lång tid minskat

I undersökningen Skolbarns hälsovanor tillfrågas 11-, 13- och 15-åringar om de någon gång druckit sig riktigt berusade. Vid senaste undersökningen 2021/2022 var det en procent av både flickorna och pojkarna i 11-årsåldern som svarade att de druckit sig berusade. Andelen som svarade att de druckit sig berusade var bland 13-åringarna 8 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna. Bland 15-åringarna var det 31 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna.

Andelen som druckit sig berusade var högre vid senaste undersökningen 2021/2022 jämfört med föregående undersökning 2017/2018 bland 13- och 15-åriga flickor samt 15-åriga pojkar, men sett ur ett längre perspektiv har det varit en stadig nedgång i andelen som varit berusade.

Skolbarns hälsovanor

Här får unga tag på alkohol

Att veta varifrån barn och unga får tag på alkohol är viktig kunskap i det förebyggande arbetet. Enligt CAN:s nationella skolundersökning 2023 är det vanligast att elever i årskurs 9 (39 procent) och gymnasiets år 2 (50 procent) dricker alkohol som kommer från kompisar, syskon eller partner.

I årskurs 9 var det efter kompisar, syskon eller partner vanligast att alkoholen kom från en person som langar, följt av att personen inte vet vart alkoholen kom ifrån.

I gymnasiets år 2 var det efter kompisar, syskon eller partner vanligast att alkoholen kom från föräldrar med lov, följt av att alkoholen kom från en person som langar.

En av fem har blivit serverad alkohol på restaurang innan 18-årsdagen

Av elever i gymnasiets år 2 har 21 procent blivit serverade alkohol på restaurang innan sin 18-årsdag, enligt CAN:s nationella skolundersökning 2023. Andelen som blivit serverade alkohol är samma för flickor som för pojkar.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger. Folkhälsomyndigheten ger bland annat stöd och vägledning kring regler för alkoholservering, tillhandahåller ett kunskapsprov för alkoholservering och utbildningsmaterial för metoden ansvarsfull alkoholservering.

Mer om tillsynsvägledning för försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Ta fram egen statistik

Du kan ta fram egen statistik om alkoholkonsumtion om du vill fördjupa dig och till exempel undersöka regionala skillnader. Här presenterar vi några verktyg som du kan använda själv.

Indikatorlabbet

Med statistik från Folkhälsomyndighetens databas Indikatorlabbet kan du följa utvecklingen över tid inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Du kan se indikatorer uppdelat i olika grupper som kön och ålder.

I Indikatorlabbet hittar du bland annat följande statistik om alkoholkonsumtion bland unga:

  • Anskaffning av alkoholdrycker från internet
  • Anskaffning av folköl i butik
  • Druckit alkohol på restaurang
  • Alkoholkonsumtion
  • Debutålder alkohol
  • Intensivkonsumtion

Indikatorlabbet (extern webbplats)

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsodata innehåller mycket omfattande information om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Du kan bland annat ta del av data från undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Skolbarns hälsovanor

Du kan ta ut information på två sätt, genom FolkhälsoStudio och Folkhälsodata.

FolkhälsoStudio

FolkhälsoStudio är ett webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. Introduktion till FolkhälsoStudio och instruktioner i hur du använder verktyget.

Folkhälsodata

Folkhälsodata använder du om du vill ta ut tabeller som du själv jobbar vidare med. Introduktion till Folkhälsodata och instruktioner i hur du använder verktyget.