Ungas bruk av tobaks- och nikotinprodukter

Lyssna

Användning av nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter, har ökat bland unga. Det visar resultat från undersökningarna Skolbarns hälsovanor och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning.

Skolbarns hälsovanor

Folkhälsomyndigheten följer bruket av cigaretter, snus och e-cigaretter bland skolelever i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomförs vart fjärde år.

Resultat från den senaste undersökningen 2021/22 visar bland annat att:

  • bland 11-åringar svarar omkring 2 procent att de har provat att röka cigaretter någon gång i sitt liv. En större andel 13-åringar svarar att de har provat att röka (11 procent bland flickor och 10 procent bland pojkar), motsvarande andelar bland 15-åringarna är 26 procent respektive 21 procent.
  • andelen 13-åringar (9 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna) och 15-åringar (27 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna) som har snusat ökar, störst ökning ses bland de 15-åriga flickorna, från 7 till 27 procent. Många uppger att de snusar nikotinsnus eller att de inte vet vad de snusar.
  • bland 13-åringar svarar 18 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna att de har använt e-cigaretter. En större andel 15-åringar (34 procent av flickorna och 29 procent av pojkarna) svarar att de har använt e-cigaretter. Bland 15-åriga flickor ses en ökning sedan mätningen 2017/18. En större andel uppger att de har använt e-cigaretter med nikotin än utan nikotin eller att de inte vet om de har använt e-cigaretter med eller utan nikotin.

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022 – Nationella resultat

CAN:s nationella skolundersökning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning är en årlig undersökning om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nedan presenteras resultat från CAN:s nationella skolundersökning 2023.

CAN:s nationella skolundersökning (can.se)

Rökning bland unga

År 2023 uppgav nio procent av elever i årskurs 9 (figur 1) och 21 procent av elever i gymnasiet år 2 (figur 2) att de röker. Andelen unga som röker har minskat i båda årskurserna fram till 2021. Bland elever i gymnasiet år 2 ses en ökning sedan 2021.

Figur 1. Andel (procent) elever årskurs 9 som röker (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2023, uppdelat på kön.

Visar att andelen elever i årskurs 9 som röker har minskat fram till 2021.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Figur 2. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som röker (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2023, uppdelat på kön.

Visar att andelen elever i gymnasiet år 2 som röker har minskat fram till 2021. De senaste åren ses en ökning.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Snusning bland unga

År 2023 uppgav 14 procent av elever i årskurs 9 (figur 3) och 26 procent av elever i gymnasiet år 2 (figur 4) att de snusar (omfattar både tobakssnus och nikotinsnus). Snusanvändningen har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor.

Figur 3. Andel (procent) elever årskurs 9 som snusar (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2023, uppdelat på kön.

Visar att snusanvändningen bland elever i årskurs 9 har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Figur 4. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som snusar (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2023, uppdelat på kön.

Visar att snusanvändningen bland elever i gymnasiet år 2 har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Nikotinsnus bland unga

Användning av nikotinsnus har följts i undersökningen sedan år 2021. Användningen av nikotinsnus har ökat de senaste åren bland både flickor och pojkar och i båda årskurserna (figur 5).

År 2023 uppgav ungefär 28 procent av eleverna i årskurs 9 och 44 procent i år 2 på gymnasiet att de använt nikotinsnus någon gång.

Figur 5. Andel (procent) elever i årskurs 9 respektive gymnasiet år 2 som använt nikotinsnus någon gång perioden 2021-2023.

Visar att användningen av nikotinsnus har ökat år 2023 jämfört med 2021 och 2022 både bland elever i årskurs 9 och elever i gymnasiet år 2.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Hur ungdomar ser på snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus

Folkhälsomyndigheten genomförde år 2021 en intervjustudie med 25 ungdomar i åldern 13-19 år för att ta reda på mer om hur ungdomar ser på snus. Studien tar upp frågor kring exponering, användning, smaksättning och hälsorisker med snus och framförallt nikotinsnus.

Rapport: Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

E-cigaretter bland unga

Användning av e-cigaretter har följts i undersökningen sedan år 2014. De senaste åren har användningen av e-cigaretter ökat och år 2023 uppgav 40 procent av elever i årskurs 9 (figur 6) och 56 procent i gymnasiet år 2 (figur 7) att de någon gång använt e-cigaretter. I den senaste mätningen är det nu en högre andel flickor än pojkar som någon gång har använt e-cigaretter i båda årskurserna.

Figur 6. Andel (procent) elever årskurs 9 som använt e-cigaretter någon gång perioden 2014-2023, uppdelat på kön.

Visar att andelen elever i årskurs 9 som använt e-cigaretter någon gång har ökat de senaste åren.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Figur 7. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som använt e-cigaretter någon gång perioden 2014-2023, uppdelat på kön.

Visar att andelen elever i gymnasiet år 2 som använt e-cigaretter någon gång har ökat de senaste åren.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning.

Läs mer

I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor år 2022 ser vi också att användning av nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter, är vanligt i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år. För både kvinnor och män är användningen av nikotinsnus och e-cigaretter högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta.

Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter