Användning, köp och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk

Lyssna

Narkotika används ofta för rusets eller för nöjes skull, men även av sociala skäl eller som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Stigmatisering och oro för straff upplevs som hinder för personer som använder narkotika att söka och få vård. Dessa resultat är baserade på Sveriges deltagande i Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

Olika substanser används, köps och upplevs på olika sätt och av olika anledningar

Cannabis är den substans som är vanligast att använda, sett till både förekomst och användningsfrekvens. Användning av cannabis uppfattas också som mindre riskfyllt än användning av andra substanser. Även kokain och ecstasy/MDMA är relativt vanliga att använda, men används betydligt mer sällan.

Det är vanligt att använda flera olika slags narkotika och det finns ett samband mellan användning av olika substanser som har liknande egenskaper eller används av samma anledningar. Det vanligaste är att köpa narkotika via en direkt kontakt, men det är även många som får narkotika gratis. Narkotika används ofta för ruset eller för nöjes skull och av sociala skäl samtidigt som framför allt cannabis används som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Drogpreventivt arbete inom dessa områden bör därför prioriteras.

Stigmatisering kan utgöra hinder för att söka vård

Deltagarna i undersökningen anser att den svenska narkotikalagstiftningen orsakar problem för både samhället och personer som använder narkotika. Stigmatisering och oro för att straffas på något sätt upplevs utgöra hinder för personer som använder narkotika att söka och få vård. Det behövs mer kunskap om stigmatisering av personer som använder narkotika och hur det kan förebyggas för att minska skador av narkotika.

Behov av stärkt målgruppsperspektiv i narkotikaenkäter

Oro för att straffas kan också göra att personer som använder narkotika inte vågar delta i undersökningar eller svara uppriktigt på frågor om narkotika. Deltagarna i den här undersökningen hör till grupper som annars kan vara svåra att nå. Därför kan resultaten komplettera andra undersökningar på området och bidra till en bättre helhetsbild av narkotikasituationen i Sverige. Då den bygger på ett riktat urval behöver resultaten dock inte gälla för alla som använder narkotika. Framtida undersökningar om narkotika bör ha ett stärkt målgruppsperspektiv så att fler som använder narkotika vill delta och resultaten blir mer tillförlitliga.