Syftet med undersökningarna är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som har skydd mot SARS-CoV-2 till följd av infektion eller vaccination, regionalt och i olika åldersgrupper.

I rapporterna finns detaljer kring hur undersökningarna har genomförts. Resultaten kompletterar bilden från data som har samlats in från kliniska laboratorier i landet och frivillig rapportering av aggregerad data.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i nio regioner

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar i nio regioner, där vi analyserar förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under 2020 och 2021 och omfattar insamlingar av blodprover som blivit över från provtagningar inom öppenvården (via laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi). Parallellt samlas prover in från blodgivare i dessa regioner.

Mer om upplägget för undersökningarna

Analysen av de prover som samlades in från öppenvården 20 september till 3 oktober (vecka 38-39) 2021 visade en förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2 på 76 procent.

  • Bland äldre vuxna 65–95 år hade 89 procent antikroppar mot SARS-CoV-2
  • Bland vuxna 20–64 år hade 86 procent antikroppar
  • Bland barn och unga 0-19 år hade 42 procent antikroppar.

En slutrapport sammanställs när hela undersökningen är avslutad.

Mer information finns i delrapporten om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården under rubriken Publikationer där du kan läsa mer om undersökningarna.

Analys av upprepade provinsamlingar från blodgivare under 2020 och 2021 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2 ökade från nära noll procent 16–22 mars (vecka 12) 2020 till 97 procent 20 september-3 oktober (vecka 38-39) 2021.

Mer information finns i delrapporten om antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare under rubriken Publikationer där du kan läsa mer om undersökningarna.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar.

I början av mars 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från 735 personer födda 1944. Resultaten visar att 6,9 procent av studiedeltagarna bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19. I en uppföljande studie i november 2021 hade 96,4 procent av de 553 deltagarna antikroppar mot SARS-CoV-2. Vaccinationstäckningen bland deltagarna var hög. Enligt den enkät som deltagarna fick svara på hade 96,3 procent vaccinerat sig med minst två doser mot covid-19. En rapport med resultat och fördjupade analyser kommer att publiceras efter årsskiftet 2021/2022.

Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

Under april och maj 2021 genomfördes en studie i samarbete med Umeå universitet och Xerum AB kring förekomsten av antikroppar i befolkningen. Resultaten visade att cirka 33 procent av befolkningen i Sverige hade påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet vid det studerade månadsskiftet.

Provtagningen genomfördes genom egenprovtagning i hemmet. Deltagarna tog prov på sig själva genom stick i fingret och blodet samlades sedan upp på filterpapper. Därefter skickades proven till laboratorium för analys.