Sjukdomen kan gå obemärkt förbi, men tio procent av de infekterade får feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Hos en procent av infekterade personer kan symtomen inom några dygn följas av förlamningar i såväl extremiteter som i andningsmuskulatur. En av 200 infekterade får permanent förlamning. Om andningsmuskulaturen drabbas är risken för dödlig utgång stor.

Polio i Sverige

Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Utbrott förekom årligen, men vissa år kunde antalet sjukdomsfall öka flerfaldigt. Den sista epidemin i Sverige var 1953, då fler än 5 000 fall registrerades varav drygt 3 000 med paralytisk polio (polio med förlamningar).

I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt, år 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall (se figur). Vaccination infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1965. Det sista inhemska fallet rapporterades 1977.

Polio i Sverige 1930-1970

Polio i världen

I världen är det bara två länder kvar (Afghanistan och Pakistan) där polio fortfarande är endemisk (spridningen inom landet har aldrig upphört). En omfattande insats för att helt utrota sjukdomen har gjort att antalet fall har minskat dramatiskt från 350 000 år 1988 till 22 år 2017. Flera länder är dock fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig hälso- och sjukvård eller väpnade konflikter. Konflikter och oro de senaste åren har i vissa områden gjort det svårt att upprätthålla vaccinationsprogram. Målet var att sjukdomen skulle vara utrotad 2018 men att nå dit har visat sig svårare än man trott, ett nytt mål är satt till 2023. The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) med bland andra WHO och UNICEF leder arbetet med utrotning av polio. Om ansträngningarna att utrota polio i hela världen lyckas kommer vi i framtiden inte att behöva vaccinera.

Vaccin

Vaccin mot polio finns som separat vaccin eller i form av kombinationsvacciner.

I Sverige har vi alltid använt inaktiverat vaccin (IPV = inaktiverat poliovaccin), medan levande, försvagat vaccin, som ges som droppar i munnen (OPV = oralt poliovaccin) har använts i stora delar av världen. Alla länder har numera infört minst en dos av IPV i sina vaccinationsprogram.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot polio tillsammans med de andra vaccinationerna som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdos vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vid resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före 5 månaders ålder.

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder som utgör en risk för internationell smittspridning. Enligt dessa bör alla resenärer som vistats längre än fyra veckor i riskländer ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Rekommendationerna ses över var tredje månad.

Vem ska inte vaccineras?

Vid allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination eller känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet rekommenderas inte vaccination. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående dos eller en sådan reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Skyddseffekt

Vaccin mot polio är mycket effektivt med en i det närmaste hundraprocentig skyddseffekt.

Biverkningar

Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. I allmänhet är sådana reaktioner lindriga och tolereras väl. Det är mindre vanligt med kvarvarande eller större rodnad och svullnad. Man kan få feber 38–39°. Feber som överstiger 39°, allergiska reaktioner, till exempel nässelutslag, förekommer i sällsynta fall efter vaccinationen. Det är i det enskilda fallet ofta svårt att avgöra om dessa reaktioner orsakas av vaccinet eller har andra orsaker.

Observera att de kombinationer som används i dag också innehåller andra vacciner. Det betyder att den redovisade frekvensen av biverkningar är den sammanlagda frekvensen för vacciner som ingår i kombinationen.

Läs mer

Frågor och svar om polio

Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

Läs mer på andra webbplatser

Statement of the IHR Emergency Committee regarding poliovirus (juni 2020)

CDC: Polio Vaccination

The Global Polio Eradication Initiative